Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

Przed­siębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bez­płatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w ser­wisach administracji publicz­nej. Warto założyć go jak naj­szyb­ciej – przede wszyst­kim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycz­nia naj­mniejsi przed­siębiorcy – płat­nicy VAT, zatrud­niający do 10 osób, o obrotach nie­prze­kraczających 2 mln euro rocz­nie (także prowadzący jed­noosobowe działal­no­ści gospodar­cze) — naj­póź­niej do 26 lutego 2018 r. po raz pierw­szy muszą wysłać do sys­temu Minister­stwa Finan­sów Jed­nolity Plik Kon­tro­lny (JPK_​VAT). JPK_​VAT prze­syła się wyłącz­nie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_​VAT to zestaw infor­macji o operacjach gospodar­czych przed­siębiorcy za dany okres. Prze­syła się go wyłącz­nie w wer­sji elek­tronicz­nej. Dane pobierane są bez­pośred­nio z sys­temów finansowo-​księgowych przed­siębior­stwa. JPK posiada określony układ i for­mat (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jed­nolitego Pliku Kon­tro­l­nego potrzebny jest cer­tyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPKTUTAJ.

Mikroprzed­siębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z prze­słaniem JPK_​VAT, już dziś powinni bez­płat­nie założyć Profil Zaufany. To proste!
Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przed­siębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przy­gotowani do wysyłki pierw­szego JPK_​VAT. Profil Zaufany da im gwaran­cję łatwego, szyb­kiego i bez­piecz­nego wysłania pliku JPK_​VAT.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

 1. Przez Inter­net za pośred­nic­twem ban­kowo­ści elek­tronicz­nej
  W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwier­dzić w pełni online, 24h/​7 dni w tygo­dniu. Warunek? Posiadanie konta w tych ban­kach: PKO Bank Pol­ski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Mil­len­nium Bank lub konto na plat­for­mie Envelo.

  Za pomocą konta ban­kowego szybko i bez­piecz­nie można założyć i potwier­dzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytel­nione pod­czas zakładania konta). Dlatego każdy — w tym przed­siębiorca — kto zdecyduje się na ten spo­sób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwier­dzać ich osobi­ście w urzędzie.

  Krok 1: Wypeł­nij for­mularz o założenie Profilu Zaufanego w sys­temie ban­kowo­ści elek­tronicz­nej.
  Krok 2: Operację potwierdź ban­kowym kodem autoryzacyj­nym. Na adres mailowy otrzymasz potwier­dzenie założenia Profilu Zaufanego.

 2. Przez Inter­net potwier­dzając go w Punk­cie Potwier­dzającym
  Krok 1: Wejdź na stronę http://​www​.pz​.gov​.pl
  Krok 2: Wybierz moż­liwość założenia Profilu Zaufanego z potwier­dzeniem w Punk­cie Potwier­dzającym.
  Krok 3: Wypeł­nij w inter­necie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
  Krok 4: Po założeniu Profilu w inter­necie należy odwiedzić Punkt Potwier­dzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www​.pz​.gov sprawdź, gdzie znaj­duje się naj­bliż­szy Punkt Potwierdzający.

W całej Pol­sce funk­cjonuje prawie 1500 takich Punk­tów. To m.in. urzędy skar­bowe, inspek­toraty ZUS, banki, urzędy miej­skie, czy wojewódzkie.

Pełna lista punk­tów potwier­dzających — TUTAJ.
Do czego jesz­cze przy­daje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • Składać i spraw­dzać dokumenty roz­liczeniowe w ZUS i US
 • Złożyć wniosek o rejestrację działal­no­ści gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europej­ską Kartę Ubez­pieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świad­czenia rodziciel­skie, Karta Dużej Rodziny, Świad­czenie o Fun­duszu Alimentacyjnym
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przed­siębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Więcej infor­macji na stronie www​.pz​.gov​.pl

Z poważaniem
Wydział Komunikacji
Minister­stwa Cyfryzacji

pdfPlakat Minister­stwa Cyfryzacji

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD