• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Naj­now­sze artykuły

  • Twój urząd
  • Kul­tura
  • Edukacja
  • Rol­nic­two
  • Rewitalizacja
  • PGN

LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spotkania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania infor­macyjne w gminach powiatu ino­wrocław­skiego dotyczące moż­liwo­ści pozyskania środ­ków w ramach LSR na roz­poczynanie i roz­wój działal­no­ści gospodar­czej. Spo­tkania będą bez­płatne. Zapraszamy wszyst­kich zainteresowanych.

plakat2

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD