• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spotkania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania infor­macyjne w gminach powiatu ino­wrocław­skiego dotyczące moż­liwo­ści pozyskania środ­ków w ramach LSR na roz­poczynanie i roz­wój działal­no­ści gospodar­czej. Spo­tkania będą bez­płatne. Zapraszamy wszyst­kich zainteresowanych.

plakat2

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD