LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza osoby zain­teresowane pozyskaniem dofinan­sowania do założenia własnej działal­no­ści gospodar­czej w dniu 24 stycz­nia 2018 r. na godz. 14.00 do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

plakat pakosc 1