Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

Oferta dla inwestorów

Gmina Pakość oferuje wiele terenów pod inwestycje jed­nocześnie sprzyja inwestorom poprzez uchwalone w 2015 r. uchwały w sprawie zwol­nień z podatku od nie­ruchomo­ści w ramach pomocy de minimis dla przed­siębior­ców tworzących nowe miej­sca pracy:

OFERTA INWESTYCYJNA W MIEJ­SCOWO­ŚCI GIEB­NIA GM. PAKOŚĆ

Gmina Pakość oferuje do natych­miastowego zagospodarowania teren prze­znaczony na inwestycje o powierzchni ponad 40 ha składający się z 2 odręb­nych działek. Sąsiaduje on z głów­nym cen­trum logistycz­nym sieci pol­skich super­mar­ketów POLOmar­ket oraz zakładem produk­cyj­nym izolacyj­nych materiałów budow­lanych PROMAX.

Teren jest zlokalizowany w pobliżu dróg wojewódz­kich i bez­pośred­nio przy­lagających dróg powiatowych oraz drogi gmin­nej. Ist­nieje dogodny dostęp do mediów (woda, ener­gia elek­tryczna). Na oferowanym terenie nie występują żadne prze­szkody pod­ziemne oraz powierzch­niowe. Teren z prze­znaczeniem pod działal­ność przemysłowo-​produkcyjną lub usługowo-​handlową.

pdfLISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU /​SITE CHECK LIST120.19 KB

giebnia 2015foto: tereny inwestycyjne w miej­scowo­ści Gieb­nia gm. Pakość


OFERTA INWESTYCYJNA PRZY ULICY TOPOLOWEJ W PAKOŚCI

Działki na sprzedaż: prawo użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści grun­towych stanowiących własność Skarbu Pań­stwa położonych przy ulicy Topolowej w Pakości

Topolowa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD