Praca i przedsiębiorczość

Pieniądze na otwar­cie firmy

PUP w Ino­wrocławiu ogłasza V nabór uczest­ników do projektu pn. „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego”. Projekt skierowany jest do osób zain­teresowanych uzyskaniem jed­norazowych środ­ków na pod­jęcie działal­no­ści gospodarczej.

logo

Uczest­nikami projektu mogą zostać osoby zarejestrowane jako bez­robotne, które dodat­kowo muszą speł­niać jeden z poniż­szych warunków:

  • być w wieku do 25 lub powyżej 50 roku życia,
  • być osobą niepełnosprawną,
  • być kobietą,
  • być osobą długo­trwale bezrobotną,
  • być miesz­kań­cem gminy wiej­skiej, wiejsko-​miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

W tym miej­scu warto jed­nak pod­kreślić, że w projek­cie na szczególną preferen­cję mogą liczyć osoby do 25 lub powyżej 50 roku życia, nie­peł­nosprawne i kobiety. Wspo­mniana preferen­cja polegać będzie na przy­znaniu pod­czas oceny merytorycz­nej for­mularza rekrutacyj­nego 3 dodat­kowych punktów.

Oprócz kry­te­riów for­mal­nych wymienionych powyżej osoby ubiegające się o objęcie wspar­ciem w ramach projektu powinny oczywi­ście mieć „pomysł na firmę”.

FORMY WSPAR­CIA
Projekt zakłada udzielenie jego uczest­nikom następujących form wsparcia:

  • Indywidualne porad­nic­two zawodowe oraz stworzenie bądź zak­tualizowanie Indywidual­nego Planu Działania,
  • Szkolenie “ABC przed­siębior­czo­ści” (40 godzin – m.in. aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działal­no­ści gospodar­czej, prawo pracy oraz zasady tworzenia i opracowania biz­nesplanu, warsz­taty, na których uczest­nicy przy­gotują wstępną wer­sję wniosku o przy­znanie środ­ków na uruchomienie działal­no­ści gospodarczej),
  • Przy­znanie jed­norazowych środ­ków na pod­jęcie działal­no­ści gospodar­czej (dotacja) do wysoko­ści 6-​krotności prze­cięt­nego wynagrodzenia,
  • Bieżące infor­mowanie nt. instytucji udzielających wspar­cia nowopow­stałym firmom.

V NABÓR UCZEST­NIKÓW
Nabór dokumen­tów aplikacyj­nych potrwa od 26 stycz­nia do 13 lutego 2015 r. i prze­prowadzony będzie zgod­nie z regulaminem rekrutacyj­nym. Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Infor­mujemy, że zgod­nie ze wspo­mnianym regulaminem w przy­padku złożenia for­mularza rekrutacyj­nego za pośred­nic­twem poczty decyduje data wpływu do PUP w Ino­wrocławiu, a nie data stem­pla pocztowego.

Dokumenty złożone przed ter­minem roz­poczęcia rekrutacji lub po ter­minie zakoń­czenia rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne przyj­mowane będą w Kan­celarii PUP w Ino­wrocławiu (ul. Mątew­ska 17, pok. 204, II piętro).

Dokumen­tacja projek­towa, w tym druki for­mularzy rekrutacyj­nych dostępne są w siedzibie urzędu (pok. 202) oraz pod adresem www​.pupinow​roc​law​.pl/​c​o​n​t​e​n​t​s​/​259.

PUP w Ino­wrocławiu gorąco zachęca osoby zain­teresowane uczest­nic­twem w projek­cie do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczest­nikom projektu oraz zasady naboru i oceny for­mularzy rekrutacyjnych.

PUP w Ino­wrocławiu pod­kreśla, że kolej­ność składania for­mularzy rekrutacyj­nych nie ma żad­nego wpływu na ich ocenę.

SZCZEGÓŁOWE INFOR­MACJE
Nabór for­mularzy rekrutacyj­nych – nr tel. 52 3592 415 oraz 52 3592 460, pok. 202.
PUP w Ino­wrocławiu zachęca zain­teresowane osoby do bieżącego odwiedzania strony projektu prowadzonej przez Lidera part­ner­stwa: http://​www​.przed​siebior​czosc​.wup​.torun​.pl oraz pod­strony projektu na stronie urzędu: http://​pupinow​roc​law​.pl/​c​o​n​t​e​n​t​s​/​242 (ścieżka Urząd/​Projekty współ­finan­sowane z EFS/​Projekty realizowane/​Przedsiębiorczość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego).

Projekt współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach Europej­skiego Fun­duszu Społecznego.

ogloszenie Przedsiebiorczosc 2