Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Pożyczka Płyn­no­ściowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy roz­począł udzielanie specjal­nej Pożyczki Płyn­no­ściowej dla firm, których płyn­ność finan­sowa jest zagrożona w związku z pan­demią COVID-​19. O Pożyczkę Płyn­no­ściową z Kujawsko-​Pomorskiego Fun­duszu Pożycz­kowego mogą ubiegać się mikro, małe i śred­nie przed­siębior­stwa posiadające siedzibę w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim.

Kwota pożyczki uzależ­niona jest od potrzeb i moż­liwo­ści przed­siębiorcy, i może wynosić do 500 tys. zł w przy­padku mikro i małych przed­siębiorstw oraz do 1 mln zł w przy­padku śred­nich przed­siębiorstw.
Na spłatę zaciągniętej pożyczki przed­siębiorca będzie miał do 6 lat. Oprocen­towanie pożyczki będzie się zmieniać w kolej­nych latach trwania pożyczki: w pierw­szym roku wyniesie 2,09%; w drugim i trzecim roku: 2,34%, a od czwar­tego do szóstego: 2,84%.
Przed­siębiorca może wnioskować o karen­cję w spłacie rat kapitałowo-​odsetkowych trwającą do 6 miesięcy (co oznacza, że przez pierw­sze pół roku pożycz­kobiorca może być zwol­niony ze spłat rat pożyczki).
Dodat­kowym udogod­nieniem dla firm jest także moż­liwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Raz w pierw­szym roku trwania pożyczki, i raz w drugim roku przed­siębiorca ma prawo skorzystać z dwóch miesięcy „wakacji”, w trak­cie których nie musi regulować rat pożyczki.
Pożyczkę można prze­znaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, takie jak:
- wynagrodzenia pracow­ników
- pokrycie kosz­tów użyt­kowania infrastruk­tury
- zatowarowanie
- zobowiązania publiczno-​prawne
- spłata zobowiązań han­dlowych
- inne wydatki nie­zbędne do zapew­nienia ciągło­ści działania firmy.

Menadżerem środ­ków, z których udzielana jest Pożyczka, jest Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Roz­woju. Środki pochodzą z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020. Pożyczka Płyn­no­ściowa jest udzielana w ramach mar­szał­kow­skiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego.

Dokumenty pożycz­kowe oraz szczegółowe infor­macje na temat pożyczki można znaleźć na stronie KPFP: https://​kpfp​.org​.pl/​p​o​z​y​c​z​k​a​-​p​l​y​n​n​o​s​c​i​o​w​a​/

Infor­macji udziela Biuro Kon­sul­tan­tów KPFP:
Byd­goszcz: 572 572 029 oraz 502 469 468
Toruń: 737722106 oraz 56 475 62 95
Włocławek: 572 572 026 oraz 737 722 103
Grudziądz: 572 572 027
Ino­wrocław: 572 743 940
Brod­nica: 572 743 935

KPFP baner 13.05

KPFP Inofografika 13.05

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD