Prawo przyjazne przedsiębiorcy

W celu ułatwienia Przed­siębior­com dostępu do infor­macji, Urząd Miej­ski w Pako­ści pragnie prze­kazać obec­nym i przy­szłym Przed­siębior­com prowadzącym działal­ność na terenie Miasta i Gminy Pakość wiadomo­ści na temat działań Ministra Gospodarki, które mogą okazać się przy­datne przy prowadzeniu oraz założeniu nowej działal­no­ści gospodarczej.

Pakiet na rzecz przed­siębior­czo­ści” to powstały z inicjatywy Minister­stwa Gospodarki pakiet zawierający ponad 20 ustaw, których celem jest wzmoc­nienie zaufania pań­stwa do obywatela i ułatwienie prowadzenia działal­no­ści. Więk­szość nowelizacji została już dokonana, jed­nymi z waż­niej­szych z punktu widzenia Przed­siębiorcy są prze­prowadzone dwie nowelizacje ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal­no­ści gospodar­czej, wprowadzające m.in.:

- moż­liwość zawieszenia wykonywania działal­no­ści gospodar­czej przez przed­siębior­ców na okres od 1 miesiąca do 2 lat;

od 31 marca 2009 r.

- moż­liwość wyboru formy złożenia wniosku o wpis do ewidencji:

- osobiste złożenie wniosku
— prze­słanie wniosku do urzędu gminy listem poleconym (z potwier­dzeniem notarial­nym własnoręcz­nego pod­pisu)
— złożenie wniosku w for­mie elek­tronicz­nej z pod­pisem elektronicznym

- wprowadzenie tzw. „jed­nego okienka” — wniosek o wpis do ewiden­cji będzie jed­nocześnie wnioskiem o wpis do REGON, zgłoszeniem iden­tyfikacyj­nym albo aktualizacyj­nym na potrzeby numeru NIP oraz zgłoszeniem płat­nika składek albo jego zmiany dla potrzeb ubez­pieczeń społecznych;

- znie­sienie opłaty za dokonanie wpisu i zmiany w ewiden­cji działal­no­ści gospodarczej.

Rów­nież w ramach „pakietu” powstała nowa ustawa o part­ner­stwie publiczno-​prywatnym, która eliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz likwiduje nad­mierne ograniczenia, co do przed­miotu i tre­ści samej umowy.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o nie­których for­mach wspierania działal­no­ści innowacyj­nej – która ma na celu m.in. dostosowanie prze­pisów, dotyczących udzielania kredytu tech­nologicz­nego do nowych wspól­notowych zasad, dotyczących udzielania regional­nej pomocy inwestycyj­nej. Ustawa ta wprowadziła nowe prze­pisy odnośnie nadawania przed­siębior­com statusu Cen­trum Badawczo-​Rozwojowego oraz nowe prze­pisy odnośnie ulg podat­kowych dla przed­siębior­ców, którzy zakupili nową tech­nologię w postaci patentu, licen­cji lub usługi badawczo-​rozwojowej.
„Nowe podej­ście do zamówień publicz­nych. Zamówienia publiczne a małe i śred­nie przed­siębior­stwa, innowacje i zrów­noważony roz­wój” to dokument opracowany w Minister­stwie Gospodarki we współ­pracy z Urzędem Zamówień Publicz­nych, zawierający diagnozę sys­temu zamówień publicz­nych w zakresie ułatwiania dostępu do zamówień publicz­nych małym i śred­nim przedsiębiorcom.

Kierunki roz­woju fun­duszy pożycz­kowych i poręczeniowych dla małych i śred­nich przed­siębiorstw w latach 20092013” celem tego programu jest poprawa dostępu mikro i małych przed­siębiorstw do zewnętrz­nych źródeł finan­sowania za pośred­nic­twem fun­duszy pożycz­kowych i poręczeniowych.
Europej­ski Tydzień Małych i Śred­nich Przed­siębiorstw w dniach 614 maja 2009 r., z inicjatywy Komisji Europej­skiej, odbędzie się ogól­noeuropej­ska kam­pania na rzecz roz­woju przed­siębior­czo­ści, której celem jest wspieranie roz­woju ist­niejących małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działal­no­ści gospodar­czej. W krajach człon­kow­skich organizowane będą róż­norodne wydarzenia o charak­terze promocyjno-​informacyjnym skierowane do funk­cjonujących i poten­cjal­nych przed­siębior­ców m. in. kon­feren­cje, wykłady, seminaria, warsz­taty, kon­kursy, targi, wystawy, dni otwarte.

Przy­datne strony internetowe:

Pakiet na rzecz przed­siębior­czo­ści” [nieakualne]

Kierunki roz­woju fun­duszy pożycz­kowych i poręczeniowych dla małych i śred­nich przed­siębiorstw w latach 20092013” [nieaktualne]

Europej­ski Tydzień Małych i Śred­nich Przedsiębiorstw

Polecamy rów­nież:

http://​www​.trade​.gov​.pl

http://​www​.parp​.gov​.pl

http://​www​.web​.gov​.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD