Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Projekt „Pracujemy u siebie”

Chcesz osiągnąć suk­ces i masz pomysł na świetny biz­nes, ale brakuje Ci środ­ków na jego roz­poczęcie? Firma ARTP Capital S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projek­cie „Pracujemy u siebie!”, w którym można uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Firma ARTP Capital S.A. pomoże Ci w pozyskaniu środ­ków na otwar­cie działal­no­ści gospodar­czej z Europej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020, oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, działanie 8.3 – Wspar­cie przed­siębior­czo­ści i samozatrud­nienia w regionie.

pdfInfor­macje o projekcie

pdfPlakat infor­macyjny

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD