Rekrutacja do projektu pt. POSTAW NA AKTYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zachęca wszyst­kie osoby nie­peł­nosprawne z terenu całej Gminy w wieku od 1855 lat, nie­zależ­nie od stop­nia nie­peł­nospraw­no­ści i posiadania z tego tytułu upo­sażenia, do udziału w projek­cie pt. „Postaw na aktywność”.

Celem głów­nym projektu jest aktywizacja społeczno-​zawodowa 10 osób (7 kobiet i 3 męż­czyzn) z terenu Gminy Pakość zagrożonych wykluczeniem spo­łecz­nym z powodu nie­peł­nospraw­no­ści poprzez pod­niesienie zdol­no­ści do zatrud­nienia w okresie do 31.05.2014r.

pdfulotka infor­macyjna230.55 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD