Skorzystaj z projektu „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego”

PUP w Ino­wrocławiu infor­muje, że od 2 stycz­nia przy­szłego roku prze­prowadzi w ramach projektu „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego” II nabór for­mularzy rekrutacyj­nych dla osób chcących otworzyć własną działal­ność gospodar­czą. Przy­po­mnijmy – projekt „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w part­ner­stwie ze wszyst­kimi 20 powiatowymi urzędami pracy w naszym wojewódz­twie. Został on przy­gotowany w ramach Działania 6.2 Wspar­cie oraz promocja przed­siębior­czo­ści i samozatrud­nienia Programu Operacyj­nego Kapitał ludzki.

Głów­nym celem projektu jest stworzenie warun­ków w latach 20122014 do pod­jęcia działal­no­ści gospodar­czej dla 2500 osób bez­robot­nych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego znaj­dujących się w naj­trud­niej­szej sytuacji na rynku pracy.
W związku z powyż­szym projekt zakłada udzielenie jego uczest­nikom następujących form wsparcia:

  • Indywidualne porad­nic­two zawodowe oraz stworzenie bądź zak­tualizowanie Indywidual­nego Planu Działania,
  • Szkolenie “ABC przed­siębior­czo­ści” (40 godzin – m.in. aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działal­no­ści gospodar­czej, prawo pracy oraz zasady tworzenia i opracowania biz­nesplanu, warsz­taty, na których uczest­nicy przy­gotują wstępną wer­sję wniosku o przy­znanie środ­ków na uruchomienie działal­no­ści gospodarczej),
  • Przy­znanie jed­norazowych środ­ków na pod­jęcie działal­no­ści gospodar­czej (dotacja) do wysoko­ści 6-​krotności prze­cięt­nego wynagrodzenia,
  • Bieżące infor­mowanie nt. instytucji udzielających wspar­cia nowopow­stałym firmom.

Uczest­nikami projektu mogą zostać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego, które dodat­kowo muszą speł­niać jeden z poniż­szych warunków:

  • być w wieku do 25 lub powyżej 50 roku życia,
  • być osobą niepełnosprawną,
  • być kobietą,
  • być osobą długo­trwale bezrobotną,
  • być miesz­kań­cem gminy wiej­skiej, wiejsko-​miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

Nie­mniej jed­nak w projek­cie szczegól­nie preferowane będą osoby do 25 lub powyżej 50 roku życia, nie­peł­nosprawne i kobiety. Preferen­cja polegać będzie na przy­znaniu pod­czas oceny merytorycz­nej For­mularza rekrutacyj­nego 3 dodat­kowych punk­tów osobom z ww. grup.
Oprócz kry­te­riów for­mal­nych wymienionych powyżej osoby ubiegające się o objęcie wspar­ciem w ramach projektu powinny oczywi­ście mieć „pomysł na firmę”.
Nabór dokumen­tów potrwa od 2 do 25 stycz­nia 2013 r. i prze­prowadzony będzie zgod­nie z Regulaminem rekrutacyj­nym dołączonym do niniej­szego artykułu. Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
W przy­padku złożenia For­mularza rekrutacyj­nego za pośred­nic­twem poczty decyduje data wpływu do PUP w Ino­wrocławiu, a nie data stem­pla pocz­towego.
Dokumenty złożone przed ter­minem roz­poczęcia rekrutacji lub po ter­minie zakoń­czenia rekrutacji nie będą roz­patrywane.
Dokumenty rekrutacyjne przyj­mowane będą w Kan­celarii PUP w Ino­wrocławiu (ul. Mątew­ska 17, pok. 204, II piętro) w dniach od 2 do 25 stycz­nia 2013 r. wyłącz­nie na wzorze For­mularza rekrutacyj­nego dołączonego do artykułu.
Druki For­mularzy rekrutacyj­nych dostępne są także w siedzibie PUP w Ino­wrocławiu (m.in. pok. 202 i 204 – Kan­celaria).
PUP w Ino­wrocławiu gorąco zachęca do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczest­nikom projektu oraz zasady naboru i oceny For­mularzy rekrutacyjnych.

Ulotka infor­macyjna

INFOR­MACJE UDZIELANE W PUP W INO­WROCŁAWIU:
Nabór for­mularzy rekrutacyj­nych – nr tel. 52 3592 415
DOKUMENTY REKRUTACYJNE dostępne są na stronie www​.pupinow​roc​law​.pl (zakładka Europej­ski Fun­dusz Społeczny/​Projekty realizowane/​Przedsiębiorczość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego).
Jed­nocześnie PUP w Ino­wrocławiu zachęca osoby zain­teresowane do bieżącego odwiedzania strony projektu prowadzonej przez Lidera part­ner­stwa: www​.przed​siebior​czosc​.wup​.torun​.pl.
Projekt współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach Europej­skiego Fun­duszu Społecznego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD