Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Spo­tkanie infor­macyjne pt. Wspar­cie dla firmy

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich, Urząd Miasta Ino­wrocławia oraz Zarząd Pomor­skiej Specjal­nej Strefy Ekonomicz­nej sp. z o. o., zapraszają na spo­tkanie pt. „WSPAR­CIE DLA FIRMY

Na spo­tkaniu będziemy omawiać aktualne i planowane w naj­bliż­szym czasie nabory na dofinan­sowanie projek­tów dla przed­siębior­ców w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020 oraz Programu Operacyj­nego Inteligentny Roz­wój. W spo­tkaniu wezmą także udział przed­stawiciele Pomor­skiej SSE i BGK i przed­stawią Pań­stwu odpowied­nio infor­macje o moż­liwo­ści uzyskania ulgi w for­mie zwol­nienia z podatku dochodowego CIT/​PIT oraz aktual­nej ofer­cie BGK skierowanej do przedsiębiorców.

pdfProgram.pdf96.98 KB

pdfPlakat.pdf994.92 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD