Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przed­siębior­czość

Wspar­cie dla przedsiębiorców

Pomor­ska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. udziela przed­siębior­com wspar­cia inwestycyj­nego w postaci zwol­nienia z podatku dochodowego.

Czytaj więcej: Wspar­cie dla przed­siębior­ców

Szkolenie „Stawiam na przedsiębiorczość„

Lokalny Punkt Infor­macyjny w Ino­wrocławiu ser­decz­nie zaprasza na szkolenie „Stawiam na przed­siębior­czość” , na którym wskażemy w jaki spo­sób wyszukiwać infor­macje, gdzie można składać wnioski, wyjaśnimy jaka dokumen­tacja jest nie­zbędna do uzyskania wspar­cia. Na szkoleniu można zdobyć prak­tyczną wiedzę nt. jak uzyskać dofinan­sowanie na roz­poczęcie działal­no­ści gospodar­czej na terenie powiatu inowrocławskiego.

Czytaj więcej: Szkolenie „Stawiam na przed­siębior­czość„

Komunikat ZUS ws. prze­chowywania akt pracowniczych

Zakład Ubez­pieczeń Spo­łecz­nych infor­muje, że od 1 stycz­nia 2019 r. weszły w życie prze­pisy ustawy związanej ze skróceniem okresu prze­chowywania akt pracow­niczych i ich elektronizacją.

Czytaj więcej: Komunikat ZUS ws. prze­chowywania akt pracow­niczych

Biz​nes​.gov​.pl — ser­wis dla przedsiębiorców

Biz​nes​.gov​.pl to ser­wis prze­znaczony dla osób zamierzających roz­począć i prowadzących działal­ność gospodar­czą. Celem por­talu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działal­no­ści oraz uprosz­czenie for­mal­no­ści nie­zbęd­nych do założenia i prowadzenia firmy.

Czytaj więcej: Biz​nes​.gov​.pl — ser­wis dla przed­siębior­ców

Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

Przed­siębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bez­płatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w ser­wisach administracji publicz­nej. Warto założyć go jak naj­szyb­ciej – przede wszyst­kim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycz­nia naj­mniejsi przed­siębiorcy – płat­nicy VAT, zatrud­niający do 10 osób, o obrotach nie­prze­kraczających 2 mln euro rocz­nie (także prowadzący jed­noosobowe działal­no­ści gospodar­cze) — naj­póź­niej do 26 lutego 2018 r. po raz pierw­szy muszą wysłać do sys­temu Minister­stwa Finan­sów Jed­nolity Plik Kon­tro­lny (JPK_​VAT). JPK_​VAT prze­syła się wyłącz­nie elektronicznie.

Czytaj więcej: Komunikat Minister­stwa Cyfryzacji

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD