Praca i przed­siębior­czość

Dotacje na założenie działal­no­ści gospodarczej

Fabryka firm” to projekt part­ner­ski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-​Misja, który ma na celu pod­jęcie samozatrud­nienia przez osoby bez­robotne lub bierne zawodowo. Uczest­nicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Czytaj więcej: Dotacje na założenie działal­no­ści gospodar­czej

Projekt „Pracujemy u siebie„

Chcesz osiągnąć suk­ces i masz pomysł na świetny biz­nes, ale brakuje Ci środ­ków na jego roz­poczęcie? Firma ARTP Capital S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projek­cie „Pracujemy u siebie!”, w którym można uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Czytaj więcej: Projekt „Pracujemy u siebie„

LGD zaprasza na spo­tkania informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem Na Soli zaprasza na spo­tkania informacyjno-​konsultacyjne z zasada przy­znawania pomocy w ramach zakresu tematycz­nego: Podej­mowanie działal­no­ści gospodarczej.

Czytaj więcej: LGD zaprasza na spo­tkania infor­macyjne

LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spotkania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania infor­macyjne w gminach powiatu ino­wrocław­skiego dotyczące moż­liwo­ści pozyskania środ­ków w ramach LSR na roz­poczynanie i roz­wój działal­no­ści gospodar­czej. Spo­tkania będą bez­płatne. Zapraszamy wszyst­kich zainteresowanych.

Czytaj więcej: LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD