Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przed­siębior­czość

LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza osoby zain­teresowane pozyskaniem dofinan­sowania do założenia własnej działal­no­ści gospodar­czej w dniu 24 stycz­nia 2018 r. na godz. 14.00 do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spo­tkanie

JPK_​VAT od stycz­nia 2018 r.

Z począt­kiem 2018 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania przez wszyst­kich mikroprzed­siębior­ców Jed­nolitego Pliku Kon­tro­l­nego JPK_​VAT, na pod­stawie którego będą oni musieli prze­syłać do organów skar­bowych dane z rejestru VAT elektronicznie.

JPK ekran HD 1

Dotacje na założenie działal­no­ści gospodarczej

Fabryka firm” to projekt part­ner­ski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-​Misja, który ma na celu pod­jęcie samozatrud­nienia przez osoby bez­robotne lub bierne zawodowo. Uczest­nicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Czytaj więcej: Dotacje na założenie działal­no­ści gospodar­czej

Projekt „Pracujemy u siebie„

Chcesz osiągnąć suk­ces i masz pomysł na świetny biz­nes, ale brakuje Ci środ­ków na jego roz­poczęcie? Firma ARTP Capital S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projek­cie „Pracujemy u siebie!”, w którym można uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Czytaj więcej: Projekt „Pracujemy u siebie„

LGD zaprasza na spo­tkania informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem Na Soli zaprasza na spo­tkania informacyjno-​konsultacyjne z zasada przy­znawania pomocy w ramach zakresu tematycz­nego: Podej­mowanie działal­no­ści gospodarczej.

Czytaj więcej: LGD zaprasza na spo­tkania infor­macyjne

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD