Praca i przed­siębior­czość

Szanse na kolejne środki w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” w tym rów­nież dla małych projek­tów które nie odpowiadają warun­kom przy­znania pomocy w ramach Osi 3 Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013, ale przy­czyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej: Szanse na kolejne środki w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw – spo­tkania informacyjno-​szkoleniowe

Kujawsko-​Pomorski Oddział Regionalny Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa zaprasza na SPO­TKANIA SZKOLENIOWO-​INFORMACYJNE dotyczące zasad i kry­te­riów przy­znania pomocy obowiązujących w zbliżającym się, ostat­nim już, naborze wniosków w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich 20072013.

Czytaj więcej: Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw – spo­tkania informacyjno-​szkoleniowe

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzedsiębiorstw”

Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego infor­muje o moż­liwo­ści składania za pośred­nic­twem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli, wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013 szczegóły…

Rekrutacja do projektu pt. POSTAW NA AKTYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zachęca wszyst­kie osoby nie­peł­nosprawne z terenu całej Gminy w wieku od 1855 lat, nie­zależ­nie od stop­nia nie­peł­nospraw­no­ści i posiadania z tego tytułu upo­sażenia, do udziału w projek­cie pt. „Postaw na aktywność”.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu pt. POSTAW NA AKTYW­NOŚĆ

Jest szansa na uzyskanie pożyczki na własną działaność

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy w Toruniu roz­począł nabór chęt­nych do projektu pt. „Pożyczki dla Przed­siębior­czych”. Skierowany jest on do osób zamierzających roz­począć prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej. O wspar­cie w ramach projektu może ubiegać się każdy, kto zamiesz­kuje na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego i w okresie 12 miesięcy przed przy­stąpieniem do projektu nie posiadał zarejestrowanej działal­no­ści gospodarczej.

Czytaj więcej: Jest szansa na uzyskanie pożyczki na własną działaność

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD