Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przed­siębior­czość

Pojedyn­czy punk kontaktowy

Analizy prze­prowadzone przez Minister­stwo Gospodarki, jak rów­nież dotych­czasowe doświad­czenia związane z funk­cjonowaniem Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) oraz Pojedyn­czego Punktu Kon­tak­towego (PPK) wskazują, że przed­siębiorcy na etapie rejestrowania działal­no­ści gospodar­czej, mają małą wiedzę na temat swoich praw i obowiąz­ków, a także często nie zdają sobie sprawy, gdzie mogą znaleźć wła­ściwe infor­macje.
W związku z powyż­szym zachęcamy przed­siębior­ców (przy­szłych i obec­nych) do korzystania ze strony inter­netowej PPKwww​.biz​nes​.gov​.pl.

Czytaj więcej: Pojedyn­czy punk kon­tak­towy

Szanse na kolejne środki w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” w tym rów­nież dla małych projek­tów które nie odpowiadają warun­kom przy­znania pomocy w ramach Osi 3 Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013, ale przy­czyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej: Szanse na kolejne środki w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw – spo­tkania informacyjno-​szkoleniowe

Kujawsko-​Pomorski Oddział Regionalny Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa zaprasza na SPO­TKANIA SZKOLENIOWO-​INFORMACYJNE dotyczące zasad i kry­te­riów przy­znania pomocy obowiązujących w zbliżającym się, ostat­nim już, naborze wniosków w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich 20072013.

Czytaj więcej: Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw – spo­tkania informacyjno-​szkoleniowe

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzedsiębiorstw”

Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego infor­muje o moż­liwo­ści składania za pośred­nic­twem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli, wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013 szczegóły…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD