Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przed­siębior­czość

Rekrutacja do projektu pt. POSTAW NA AKTYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zachęca wszyst­kie osoby nie­peł­nosprawne z terenu całej Gminy w wieku od 1855 lat, nie­zależ­nie od stop­nia nie­peł­nospraw­no­ści i posiadania z tego tytułu upo­sażenia, do udziału w projek­cie pt. „Postaw na aktywność”.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu pt. POSTAW NA AKTYW­NOŚĆ

Jest szansa na uzyskanie pożyczki na własną działaność

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy w Toruniu roz­począł nabór chęt­nych do projektu pt. „Pożyczki dla Przed­siębior­czych”. Skierowany jest on do osób zamierzających roz­począć prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej. O wspar­cie w ramach projektu może ubiegać się każdy, kto zamiesz­kuje na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego i w okresie 12 miesięcy przed przy­stąpieniem do projektu nie posiadał zarejestrowanej działal­no­ści gospodarczej.

Czytaj więcej: Jest szansa na uzyskanie pożyczki na własną działaność

Skorzystaj z projektu „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego„

PUP w Ino­wrocławiu infor­muje, że od 2 stycz­nia przy­szłego roku prze­prowadzi w ramach projektu „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego” II nabór for­mularzy rekrutacyj­nych dla osób chcących otworzyć własną działal­ność gospodar­czą. Przy­po­mnijmy – projekt „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w part­ner­stwie ze wszyst­kimi 20 powiatowymi urzędami pracy w naszym wojewódz­twie. Został on przy­gotowany w ramach Działania 6.2 Wspar­cie oraz promocja przed­siębior­czo­ści i samozatrud­nienia Programu Operacyj­nego Kapitał ludzki.

Czytaj więcej: Skorzystaj z projektu „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego„

Infor­macja dla Przed­siębior­ców oraz osób planujących roz­poczęcie działal­no­ści gospodarczej

W związku z infor­macją otrzymaną z Minister­stwa Gospodarki, uprzej­mie przy­pominamy, że: wszel­kie czyn­no­ści związane z wpisem do Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Czytaj więcej: Infor­macja dla Przed­siębior­ców oraz osób planujących roz­poczęcie działal­no­ści gospodar­czej

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD