Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Szansa na granty z Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego infor­muje o moż­liwo­ści składania za pośred­nic­twem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy dla działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013
Ter­min składania wniosków: od 19 lipca 2010 r. do 13 sierp­nia 2010 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD