Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Szkolenie „Stawiam na przedsiębiorczość”

Lokalny Punkt Infor­macyjny w Ino­wrocławiu ser­decz­nie zaprasza na szkolenie „Stawiam na przed­siębior­czość” , na którym wskażemy w jaki spo­sób wyszukiwać infor­macje, gdzie można składać wnioski, wyjaśnimy jaka dokumen­tacja jest nie­zbędna do uzyskania wspar­cia. Na szkoleniu można zdobyć prak­tyczną wiedzę nt. jak uzyskać dofinan­sowanie na roz­poczęcie działal­no­ści gospodar­czej na terenie powiatu inowrocławskiego.

Ponadto fir­mom z terenu wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego zatrud­niającym pracow­ników lub planującym zwięk­szenie miejsc pracy pokażemy jak skorzystać z projektu umoż­liwiającego proces pod­noszenia swoich kom­peten­cji lub kom­peten­cji swoich pracow­ników. Szkolenie ma rów­nież na celu zapoznanie uczest­ników z zagad­nieniami zmian w prawie pracy.

Ino­wrocław – 25 kwiet­nia 2019 r., Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu, ul. Aleja Nie­pod­legło­ści 4; II piętro sala nr 227, godz. 9.0014.30.

Szkolenie skierowane jest do osób planujących założenie działal­no­ści oraz przedsiębiorców.

Zgłoszenia na szkolenie odbywają się poprzez for­mularz zgłoszeniowy http://​www​.moj​region​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​r​o​n​a​-​g​l​o​w​n​a​-​r​p​o​/​f​o​r​m​u​l​a​r​z​-​k​o​n​t​a​k​t​o​w​y​15
lub telefonicz­nie pod nr telefonu: (56) 62 15 904 lub 797 304 125.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD