Wspieranie powstawania i roz­woju przedsiębiorczości

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez samorząd wojewódz­twa, który wraz z Toruń­ską Agen­cją Roz­woju Regional­nego S.A. jest jego udziałow­cem. Fun­dusz nie jest spółką komer­cyjną, a zysk prze­znaczany jest na działal­ność statutową i pod­wyż­szanie kapitału pożyczkowego.


Celem działal­no­ści Spółki jest wspieranie powstawania i roz­woju przed­siębior­czo­ści, oraz roz­woju ekonomii spo­łecz­nej na terenie wojewódz­twa kujaw­sko – pomor­skiego, w szczegól­no­ści przez ułatwianie dostępu do finan­sowania, szkoleń, doradz­twa, infrastruk­tury okołobiz­nesowej oraz współ­działania nauki i biz­nesu.
Główną działal­no­ścią Spółki jest wspieranie przed­siębior­czo­ści poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i śred­nim przed­siębior­com z wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego ze środ­ków europej­skich oraz własnych. Fun­dusz dociera do przed­siębior­ców działających na terenie całego wojewódz­twa, oferując im moż­liwość pozyskania źródeł finan­sowania na prowadzenie i roz­wój działal­no­ści gospodar­czej.
Od początku działal­no­ści Fun­dusz udzielił 1454 pożyczek na kwotę ponad 107 mln zł.
Od 2008 roku Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy działa w ramach sieci Krajowego Sys­temu Usług dla małych i śred­nich przed­siębiorstw. KSU to sieć nie­zależ­nych organizacji, którym Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści przy­znała „specjalny znak jako­ści – ośrodek KSU”. Świad­czą one usługi dla firm i osób planujących założyć działal­ność gospodar­czą.
Na stronie inter­netowej: www​.pozyczki​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl dostępna jest pełna oferta Fun­duszu oraz infor­macja o aktual­nych projek­tach współ­finan­sowanych ze środ­ków Unii Europejskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD