Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150452C relacji Wielowieś Wiatrak

logo Wielowies Wiatrak

Przed­miotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Wielowieś, gm. Pakość. Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu nawierzchni bitumicz­nej (war­stwa ścieralna i wiążąca gr. do 7 cm, war­stwa wyrów­naw­cza gr. 10 cm z kruszywa łamanego). Odwod­nienie powierzch­niowe wykonane zostanie za pomocą spad­ków poprzecz­nych wraz z wykonaniem poboczy i zjaz­dów na posesje.
Wykonawca inwestycji: Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych „INODROG” Sp. z o. o
Cał­kowita war­tość inwestycji: 145 364,16
War­tość dofinan­sowania: 271 364,16
Źródło finan­sowania: Rządowy Fun­dusz Inwestycji Lokal­nych (z Fun­duszu Prze­ciw­działania COVID-​19)

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD