Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Roz­poczęły się prace przy ul. Wyszyńskiego

Roz­poczęła się prze­budowa drogi gmin­nej nr 151819C – ul. Wyszyń­skiego, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubo­ści 8 cm na pod­sypce cemen­towo – piaskowej o grubo­ści 5 cm na długo­ści 0,295 km.

Kon­struk­cja zjaz­dów do posesji taka sama jak w ciągu głów­nym. W chwili obec­nej trwają roboty pomiarowe oraz ziemne. Łączny koszt inwestycji – 357 043,06 zł. Wykonawcą inwestycji została firma P. H. U. TRANS-​POM Piotr Pomagier.

Na realizację inwestycji Gmina Pakość pozyskała dofinan­sowanie ze środ­ków Rządowego Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych w wysoko­ści 300 000,00 zł.

DSC 1164

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD