Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Noc Muzeów w Pakości

Dnia 20 maja od godziny 19.00 do 23.00 po raz pierw­szy w Pako­ści odbyła się Noc Muzeów pod nazwą Skarby Kal­warii.

Czytaj więcej: Noc Muzeów w Pako­ści

Seniorzy ze wspar­ciem pod­czas festynów na wsi

Zespół Kon­sul­tacyjny ds. Seniorów przy Bur­mistrzu Pako­ści infor­muje, że pod­czas festynów „LATO NA WSI 2017″ będą obecni jego przed­stawiciele. Seniorzy będą mogli uzyskać infor­macje o usługach opiekuń­czych i działal­no­ści organizacji senioral­nych na terenie Gminy Pakość oraz pobrać Kopertę Życia lub Kartę Życia (dla osób, które już posiadają Kopertę — do aktualizacji danych).

Czytaj więcej: Seniorzy ze wspar­ciem pod­czas festynów na wsi

Święto Kon­stytucji 3 Maja

Święto Kon­stytucji 3 Maja roz­poczęło się uroczystą Mszą Święta w Kościele pw. Św. Bonawen­tury w inten­cji Ojczyzny. Następ­nie władza, spo­łecz­ność kom­batancka i szkolna, zebrani goście udali się pod tablicę pamiąt­kową przy ratuszu aby złożyć kwiaty.

Czytaj więcej: Święto Kon­stytucji 3 Maja

Zmiana lokalizacji kon­certu w dniu 3 maja

Ze względu na złe warunki atmos­feryczne kon­cert grupy „Pro Arte” w dniu 3 maja 2017 godz. 16:00 zostaje prze­niesiony do sali Ośrodka Kul­tury. Zapraszamy!

Majówka 2017

Pod­czas pierw­szego dnia tegorocz­nej majówki odbyły się dwie imprezy plenerowe.

Czytaj więcej: Majówka 2017

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD