Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uhonorowano naj­lep­szych spor­tow­ców, działaczy i spon­sorów w gminie

Spor­towcy, trenerzy, działacze oraz spon­sorzy zostali uhonorowani przez władze Pako­ści pod­czas dorocz­nej Gali Sportu, która odbyła się 24 lutego br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. To już druga edycja zor­ganizowana przez Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz Ośrodek Kul­tury. Przy­byłych Gości powitał Bur­mistrz Wiesław Kończal.

Czytaj więcej: Uhonorowano naj­lep­szych spor­tow­ców, działaczy i spon­sorów w gminie

Poznaj region z przewodnikiem

Już po raz kolejny Gmina Pakość przy­stąpiła do akcji „Poznaj swój region z prze­wod­nikiem”, która odbędzie się 25 i 26 lutego. W ofer­cie, oprócz zwiedzania Kal­warii, znaj­duje się ponad 60 ofert.

Czytaj więcej: Poznaj region z prze­wod­nikiem

Zebraliśmy ponad 16 tys. złotych

Dnia 15 stycz­nia 2017 roku odbyła się Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. Sztab 25 Finału WOŚP znaj­dował się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Na ulicach Pako­ści jak i w całej gminie kwestowało 46 wolon­tariuszy. Dzięki ofiar­no­ści miesz­kań­ców udało się zebrać 16.385,11zł. To o ponad 3 tysiące złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Czytaj więcej: Zebraliśmy ponad 16 tys. złotych

98 rocz­nica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Tradycyj­nie na początku stycz­nia spo­łecz­ność szkolna, samorządowa, kom­batancka oraz lokalna spo­tykała się na cmen­tarzu parafial­nym przy pomniku Powstań­ców Wiel­kopol­skich aby uczcić pamięć poległych w 1918/​1919 roku. W dniu 5 stycz­nia zebrani pod pomnikiem Goście wysłuchali odczytanego apelu poległych oraz złożyli wiązanki kwiatów. W tym dniu obchodzone jest rów­nież Święto Patrona Szkoły Pod­stawowej.

Czytaj więcej: 98 rocz­nica Wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony!

Ponad 30 mln zł dochodów i nie­spełna 40 mln zł wydat­ków – tak wygląda budżet naszej gminy na 2017 rok, który radni przyjęli pod­czas Sesji Rady Miej­skiej 29 grud­nia br. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 rad­nych. W przy­szłym roku naj­więcej pieniędzy gmina zamierza wydać na edukację, pomoc spo­łeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Czytaj więcej: Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie

logo LGD