Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pobiliśmy zeszłoroczny rekord!

W nie­dzielę, 14 stycz­nia br. w Pako­ści, podob­nie jak w całej Pol­sce, zagrała Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. W tym roku sztab WOŚP zbierał środki potrzebne „dla wyrów­nania szans w leczeniu noworod­ków”. Miesz­kańcy hoj­nie wsparli zbiórkę pieniędzy, efek­tem czego udało się pobić zeszłoroczny rekord! Udało nam się zebrać ponad 18 500 zł. To o ponad 2 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Czytaj więcej: Pobiliśmy zeszłoroczny rekord!

Zebranie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa

W dniu wczoraj­szym, w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Ino­wrocławiu odbyło się coroczne zebranie Rady Instytutu, któremu prze­wod­niczył abp Woj­ciech Polak Prymas Polski.

Czytaj więcej: Zebranie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa

Uczciliśmy pamięć o Powstań­cach Wielkopolskich

W dniu dzisiej­szym, pod pomnikiem poległych Powstań­ców Wiel­kopol­skich na cmen­tarzu parafial­nym roz­poczęły się oficjalne obchody 99. rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego. W tym dniu obchodzone jest rów­nież Święto Patrona Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej: Uczciliśmy pamięć o Powstań­cach Wiel­kopol­skich

Świąteczne spo­tkanie z przedsiębiorcami

Jak co roku w okresie świątecz­nym Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprosił na spo­tkanie wigilijne przed­siębior­ców i przed­stawicieli lokal­nego biz­nesu. Spo­tkanie to okazja do złożenia przez władze samorządowe podziękowań za dobrą współ­pracę, istotny wkład w roz­wój gospodar­czy miasta oraz za włączanie się w organizację wydarzeń miejskich.

Czytaj więcej: Świąteczne spo­tkanie z przed­siębior­cami

Betlejem­skie Światło Pokoju przekazane

W Tobie jest światło” jest to tegoroczne hasło Betlejem­skiego Światła Pokoju. Owe światełko jest to sym­bol miło­ści, dobra, pokoju i jed­no­ści. Zostało ono prze­wiezione z Groty Narodzenia Pań­skiego przez skautów austriac­kich do Wied­nia, skąd odbierali je har­cerze z pobliskich krajów, prze­kazując je dalej tak, aby płomień otoczył całą Europę.

Czytaj więcej: Betlejem­skie Światło Pokoju prze­kazane

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD