Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Na grobach Powstań­ców Stycz­niowych zapłonęły znicze

159 lat temu miał miej­sce naj­więk­szy nie­pod­legło­ściowy zryw narodu pol­skiego. W piątek, 21 stycz­nia, uczczono rocz­nicę wydarzeń, które do historii prze­szły pod nazwą Powstania Styczniowego.

Czytaj więcej: Na grobach Powstań­ców Stycz­niowych zapłonęły znicze

103. rocz­nica wybuchu Powstania Wielkopolkiego

Jak co roku jed­noczy nas pamięć o naszych bohaterach — Powstań­cach Wiel­kopol­skich. To oni 103 lata temu dołączyli do walk i roz­poczęli zwycięski bój o pol­ską przyszłość.

Czytaj więcej: 103. rocz­nica wybuchu Powstania Wiel­kopol­kiego

27 grud­nia — Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Zbliża się 103 rocz­nica wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919. W tym roku 27 grud­nia po raz pierw­szy kolejną rocz­nicę tego jed­nego z naj­waż­niej­szych pol­skich zrywów nie­pod­legło­ściowych celebrować będziemy jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Czytaj więcej: 27 grud­nia — Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wiel­kopol­skiego

Spo­tkanie przy choince

Roz­świetlona choinka, tysiące paczek dla dzieci, dźwięki kolęd wprawiły miesz­kań­ców gminy Pakość w świąteczny nastrój. Taka szczególna atmos­fera, po raz piąty, miała miej­sce 18 grud­nia 2021 roku na Rynku pod­czas spo­tkania wigilijnego.

Czytaj więcej: Spo­tkanie przy choince

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD