Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

100. rocz­nica Powstania Wielkopolskiego

W dniu dzisiej­szym odbyły się główne obchody związane z 100. rocz­nicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W tym dniu obchodzony był rów­nież jubile­usz 55-​lecia ist­nienia Szkoły Pod­stawowej oraz 50-​lecia nadania szkole imienia Powstań­ców Wiel­kopol­skich. Uroczystość roz­poczęła się zbiórką przy budynku szkoły, gdzie zebrani goście prze­maszerowali na cmen­tarz parafialny by pod pomnikiem Powstań­ców oddać hołd poległym i złożyć wiązanki kwiatów.

Dal­sza część uroczysto­ści odbyła się na sali gim­nastycz­nej, gdzie dzieci przy­gotowały program artystyczny przy­pominający zwycięskie Powstanie Wiel­kopol­skie, a także historię szkoły.

W obchodach udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca Bur­mistrza Szymon Łep­ski, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mirosław Goz­dera, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Mariola Szlyfar­ska, Dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych Dorota Tulibacka, Dyrek­tor Przed­szkola Miej­skiego Izabela Badyna, Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, Prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Anna Grupa, człon­kowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego, prezes Związku Kom­batan­tów Rzeczypospolitej Pol­skiej i Byłych Więź­niów Politycz­nych p. Andrzej Klich, prezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK Koło Pakość p. Piotr Mądry, prezes Stowarzyszenia Spad­kobier­ców Kom­batan­tów II Wojny Światowej p. Jan Kur­czew­ski, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami, miesz­kańcy Pako­ści oraz wnuczka dowódcy kom­panii pakoskiej p. Bogna Poczekaj-​Ryszczuk z małżonkiem.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD