Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

100-​tne urodziny Pani Pelagii

W dniu dzisiej­szym obchodzi 100-​tne urodziny Pani Pelagia Szuflada, zamiesz­kała w Radłowie.

Jubilatka urodziła się 28.11.1917 r. w Helenowie. W 1938 r. wyszła za mąż za Kazimierza Szufladę, wspól­nie prowadzili gospodar­stwo rolne w Wierzejewicach gmina Janikowo. Od 1989 r. zamiesz­kuje wraz z dziećmi w miej­scowo­ści Radłowo gmina Pakość. Pani Pelagia Szuflada wychowała 3 dzieci (2 synów i córkę), doczekała się wnuka i wnuczki oraz dwóch pra­wnuczek. Jubilatka bar­dzo lubi oglądać seriale, szczegól­nie „Klan”, „Anna Maria Wesołow­ska”. Lubi także Milionerów i program „Jaka to melodia”.

Z okazji zaszczyt­nej rocz­nicy urodzin Szanowną Jubilatkę odwiedziły władze samorządowe: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, Kierow­nik Urzędu Stanu Cywil­nego Elż­bieta Szym­bor­ska, Prze­wod­nicząca Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów Eleonora Kap­czyń­ska, prze­kazując Pani Pelagii gratulacje, życzenia pomyśl­no­ści, wręczając kwiaty i skromne upominki.

Wśród gości byli także Kierow­nik KRUS Placówki Terenowej w Ino­wrocławiu Katarzyna Śmiełow­ska oraz Krzysz­tof Czer­wiń­ski, którzy złożyli Jubilatce ser­deczne gratulacje, prze­kazując wyrazy szacunku i poważania.

Dziękując Dostoj­nej Jubilatce za tę swoistą lek­cję życiowej wytrwało­ści i mądro­ści, życzymy samych przyjem­nych i spo­koj­nych dni. Niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczę­ścia, upływa w zdrowiu i spokoju.

DSC 1787 11

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD