Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

101 rocz­nica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Obchody 101. rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego roz­poczęły się w poniedziałek, 6 stycz­nia Mszą Świętą w kościele pw. św. Bonawen­tury w Pakości.

7 stycz­nia władze samorządowe gminy Pakość z bur­mistrzem Zyg­mun­tem Groniem na czele, dyrek­torzy jed­nostek organizacyj­nych, delegacje stowarzyszeń i organizacji kom­batanc­kich, a także młodzież złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstań­ców Wiel­kopol­skich na cmen­tarzu parafial­nym. Wysłuchano okolicz­no­ściowego wystąpienia oraz odczytano apel poległych.

Dal­sza część uroczysto­ści miała miej­sce w SP im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich, gdzie uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście mieli okazję obej­rzeć program słowno — muzyczny nawiązujący do wydarzeń historycznych.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD