Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

102. rocz­nica Powstania Wielkopolskiego

W Pako­ści co roku uroczy­ście obchodzimy rocz­nicę wyzwolenia miasta przez Powstań­ców Wielkopolskich.

W związku z pan­demią koronawirusa, obchody 102. rocz­nicy miały charak­ter sym­boliczny. Odprawiona została msza święta, której prze­wod­niczył o. Kamil Pacz­kow­ski, a na cmen­tarzu parafial­nym pod pomnikiem poległych Powstań­ców Wiel­kopol­skich złożono wiązanki kwiatów i zapalony znicze.

W uroczysto­ści udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, sekretarz gminy Joanna Zemełka, Radni Rady Miej­skiej, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mirosław Goz­dera, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mał­gorzata Dziób­kow­ska, grono pedagogiczne oraz miesz­kańcy gminy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD