Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

103. rocz­nica wybuchu Powstania Wielkopolkiego

Jak co roku jed­noczy nas pamięć o naszych bohaterach — Powstań­cach Wiel­kopol­skich. To oni 103 lata temu dołączyli do walk i roz­poczęli zwycięski bój o pol­ską przyszłość.

Obchody roz­poczęła msza święta w kościele pw. św. Bonawen­tury której prze­wod­niczył o. Kamil Pacz­kow­ski. Następ­nie pod pomnikiem poległych Powstań­ców na cmen­tarzu parafial­nym złożono wiązanki kwiatów.

W wydarzeniu udział wzięli bur­mistrz Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Róża Sielecka,przewdniczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, sekretarz gminy Joanna Zemełka, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mirosław Goz­dera, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mał­gorzata Dziób­kow­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Mariola Szlyfar­ska, dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Dorota Tulibacka, dyrek­tor Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści Izabela Badyna, prezes Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich, człon­kowie Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Halina i Janusz Wiśniew­scy, druhowie z Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści, grono pedagogiczne oraz miesz­kańcy gminy.