Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

231 rocz­nica uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wiel­kim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszech­nie znanej jako Kon­stytucja 3 maja. Była to naj­nowocześniej­sza i pierw­sza w Europie, a druga na świecie (po amerykań­skiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz pań­stwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Tegoroczne obchody Święta Kon­stytucji 3 Maja roz­poczęły się mszą świętą w inten­cji ojczyzny odprawioną w kościele pw. św. Bonawen­tury. Tego dnia obchodzimy rów­nież święto kościelne — Matki Boskiej Królowej Pol­ski. Po mszy świętej wystąpił chór ProNobis z Janikowa. Następ­nie poczty sztan­darowe, władze samorządowe oraz miesz­kańcy Pako­ści prze­maszerowali pod Urząd Miej­ski, gdzie odśpiewano hymn Pol­ski oraz złożono wiązanki kwiatów. Pod­czas uroczysto­ści głos zabrał radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop oraz zastęp­czyni bur­mistrza Róża Sielecka.

- „W 1791 roku doszło do uchwalenia Kon­stytucji. Pierw­szej demokratycz­nej Kon­stytucji w Europie, właśnie w naszym kraju, a drugiej demokratycz­nej Kon­stytucji na świecie, po Kon­stytucji amerykań­skiej. Co takiego było ważne wtedy dla Polaków? Jak możemy wyczytać z samego tek­stu została ta Kon­stytucja uchwalona dla dobra powszech­nego, dla umoc­nienia granic i dla wol­no­ści (…)” — powiedziała Róża Sielecka.

Na zakoń­czenie bur­mistrz Zyg­munt Groń podziękował za udział w uroczystości.

W uroczysto­ści udział wzięli: radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, zastępca bur­mistrza Róża Sielecka, sekretarz gminy Joanna Zemełka, radni Rady Miej­skiej, dyrek­torzy placówek oświatowych, prezes Koła Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich wraz z człon­kami, nauczyciele oraz miesz­kańcy Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD