• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Pytania do burmistrza

Nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu

Zmoder­nizowane nie tak dawno oświetlenie uliczne, ławki oraz uliczne kosze na śmieci stały się celem aktów wan­dalizmu, w których to sprawach będą prowadzone postępowania mające doprowadzić do ukarania spraw­ców. Zwracamy się z apelem do miesz­kań­ców o reak­cję i zawiadamianie Policji w przy­padku każ­dego zdarzenia, które zagraża porząd­kowi publicz­nemu oraz powoduje dewastację dobra publicznego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD