Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

27 finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy za nami

Pomaganie jest dziecin­nie proste” – pod takim hasłem w dniu wczoraj­szym grała Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy w Pol­sce. Pakość po raz kolejny włączyła się w akcje.

27 finał WOŚP w Pako­ści roz­począł się od tur­nieju koszykówki pomiędzy rodzicami, a zawod­nikami MUKS „Sokół” Pakość.

Następ­nie o godzinie 16.00 w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki odbyły się występy wokalno-​taneczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich, Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego, Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz sek­cji Vagando. Na scenie pojawili się rów­nież seniorzy z UTW w Pako­ści, prezen­tując swoje umiejęt­no­ści taneczne. W programie zobaczyć można było rów­nież dzieci z sek­cji nauki gry na keybordzie.

Pod­czas aukcji wylicytować można było m.in. koszulki, kalen­darze książ­kowe i ścienne, body dziecięce, budzik, własnoręcz­nie wyhaftowanego misia czy książkę Magdy Ges­sler „Schronisko smaków” z autografem.

Za kwotę 470 zł wylicytowana została piłka Euro 2012, którą na aukcję prze­znaczył Bur­mistrz Zyg­munt Groń. Własnoręcz­nie robiony krasnal, podarowany przez Panie z UTW wylicytowany został za 200 zł, koszulki od Jurka Owsiaka wylicytowano w prze­dziale od 100130 zł, ramki do mocowania tablic rejestracyj­nych z logiem WOŚP za 100 zł. Pod­czas licytacji zebrano 2100 zł.

Na zakoń­czenie akcji zagrał zespół Moon River. Po kon­cer­cie zapłonęło „Światełko do nieba” – sym­bol Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy.

Dzięki pracy 50 wolon­tariuszy z pusz­kami, sztabu liczącego i wielu ludzi dobrego serca udało się zebrać 18 193, 81 zł. W tym roku środki są zbierane na nowoczesny sprzęt medyczny dla specjalistycz­nych szpitali dziecięcych.

Ser­deczne podziękowania należą się osobom pracującym w sztabie orkiestry — nauczycielom z pakoskich szkół, pracow­nikom Ośrodka Kul­tury, wolon­tariuszom oraz wszyst­kim miesz­kań­com Pako­ści za datki i wspar­cie akcji.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD