Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

27 grud­nia — Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Zbliża się 103 rocz­nica wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919. W tym roku 27 grud­nia po raz pierw­szy kolejną rocz­nicę tego jed­nego z naj­waż­niej­szych pol­skich zrywów nie­pod­legło­ściowych celebrować będziemy jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

23 listopada Prezydent Rzecz­pospolitej Pol­skiej Andrzej Duda pod­pisał stosowną ustawę, którą wcześniej jed­nogłośnie przyjął Sejm i Senat RP. Ustawa ta finalizuje ponad trzydziestolet­nie starania Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919, które za główne motto swojego działania przyjęło pracę na rzecz krzewienia wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem a także ocalenie pamięci o ludziach, którzy byli bohaterami tego waż­nego wydarzenia w historii naszego kraju i narodu.

Spo­łecz­ność naszej Małej Ojczyzny może być dumna z tego, że pamięć o Powstaniu i o Powstań­cach była wśród nas zawsze żywa. Działo się tak dlatego, że w Pako­ści żyje bar­dzo wiele rodzin, których przod­kowie wal­czyli o nie­pod­ległość. Kolejne rocz­nice wybuchu powstania obchodziliśmy zawsze ok. 6 stycz­nia, dla upamięt­niania dnia kiedy to Kom­pania Pakoska przy­łączyła się do Powstania, wyruszając do walk o Inowrocław.

W tym roku uroczysto­ści rocz­nicowe 27 grud­nia odbędą się w War­szawie, Poznaniu, Byd­gosz­czy. W naszym mie­ście tradycyj­nie 6 stycz­nia w kościele parafial­nym pw. Św. Bonawen­tury o godzinie 9.30 odprawiona zostanie msza św. dzięk­czynna za dar wol­no­ści oraz w inten­cji poległych i zmar­łych powstań­ców wiel­kopol­skich z Kom­panii Pakoskiej oraz człon­ków ich rodzin. Po mszy św. na cmen­tarzu parafial­nym pod pomnikiem Powstań­ców Wiel­kopol­skich zostaną złożone wiązanki kwiatów.

Tradycyj­nie obchody rocz­nic wybuchu powstania w naszej spo­łecz­no­ści połączone były z obchodami Święta Patrona Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną odbędą się one zdalnie.

Mał­gorzata Dziób­kow­ska
Prezes koła TPPW

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD