Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

40 lat zespołu Pakościanie

Dnia 13 listopada 2018 r. odbył się jubile­usz 40-​lecia działal­no­ści artystycz­nej Ludo­wego Zespołu Pakościanie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: prze­wod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, burmistrz-​elekt Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, byli człon­kowie Zespołu Pako­ścianie, zespół Złot­niczanie, delegacja zespołu Szczepanowianie, przyjaciele, spon­sorzy i sympatycy.

Po przy­witaniu zebranych gości kierow­nik zespołu p. Zofia Kowal­ska przed­stawiła historię zespołu i osiągnięcia jakie miały miej­sce w czasie 40 lat działal­no­ści. Następ­nie jubilat­kom i jubilatom złożono gratulacje i życzenia oraz wręczono dyplomy.

Uczest­nicy spo­tkania zostali ugosz­czeni poczęstun­kiem, który został uświet­niony ludo­wym śpiewem oraz występem zespołu „Zdarta Płyta”. Jak przy­stało na tak wyjąt­kową uroczystość nie zabrakło jubile­uszowego tortu.

Na prze­strzeni 40 lat ist­nienia Zespół Pako­ścianie brał udział w wielu wydarzeniach artystycz­nych o charak­terze lokal­nym, powiatowym, wojewódz­kim oraz krajowym, a jego długolet­nia działal­ność jest wspaniałym dowodem na to jak silną więź tworzy wspólne śpiewanie.

Z okazji Jubile­uszu człon­kom Zespołu Pako­ścianie życzymy wszel­kiej pomyśl­no­ści, dużo suk­cesów oraz dal­szej wspaniałej aktyw­no­ści twór­czej, aby kolejne lata były rów­nie owocne, jak te dotychczasowe.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD