Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

659 urodziny Pakości

9 lutego 1359 r. w Brze­ściu Kujaw­skim król Kazimierz Wielki wręczył stryjecz­nym braciom Lesz­czycom: Woj­ciechowi — wojewodzie brzesko-​kujawskiemu i Hek­torowi — pod­czaszemu brzeskiemu dokument, w którym zezwalał na założenie miasta we wsi Pakość. Wtedy właśnie Pakość z wiej­skiej osady stała się oficjal­nie miastem.

659 urodziny Pako­ści
„Wszyst­kim miesz­kań­com Pako­ści, ale rów­nież i okolicz­nych wsi wchodzących w skład Gminy Pakość, z okazji Jubile­uszu nadania praw miej­skich życzę, aby w miej­scu w którym żyjemy udawało się realizować nasze wspólne marzenia”- Wiesław Koń­czal Bur­mistrz Pakości.

DSC02323

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD