Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

80 rocz­nica agresji sowiec­kiej na Polskę

W 80. rocz­nicę agresji sowiec­kiej na Pol­skę na skwerze Armii Krajowej w Pako­ści złożono kwiaty. Okolicz­no­ściową prze­mowę wygłosił zastępca bur­mistrza Szymon Łepski.

- Dla nas, dla Polaków, gdy mówimy o roz­poczęciu II wojny światowej szczególne znaczenie mają dwie tragiczne daty. 1 września 1939 r. kiedy to hitlerow­skie Niemcy zaatakowały bez żad­nej zapowiedzi nasze miasta, wsie, placówki. Pierw­szy był zbom­bar­dowany o godz. 4.40 Wieluń, chwilę póź­niej o 4.45 padły salwy na Wester­platte. To było bar­barzyń­stwo, to było złamanie wszel­kich zasad, pogwał­cenie prawa międzynarodowego, to było uderzenie w nasz kraj, powstający z kolan po ponad 120 let­nim znie­woleniu. Tą drugą dla nas tragiczną datą 1939 r., datą dla której dzisiaj się tutaj zgromadziliśmy, datą w okresie PRL wręcz zakazaną, pomijaną, bagatelizowaną, jest 17 września. W tym dniu Związek Radziecki Stalina na mocy taj­nego poro­zumienia z hitlerow­skimi Niem­cami, stanowiącego załącz­nik do paktu Rib­ben­trop – Mołotow z 23 sierp­nia 1939 r., zaatakował naszą wschod­nią granicę. To było uderzenie, któremu pol­skie woj­ska nie były już w stanie podołać – nie byliśmy w stanie obronić się przed atakiem z dwóch stron. Naszą wschod­nią granicę prze­kroczyło 7 armii radziec­kich i grupa konno – zmechanizowana. I choć Naczelny Wódz mar­szałek Edward Śmigły — Rydz w swojej ode­zwie wezwał by nie wal­czyć z woj­skami sowiec­kimi to jed­nak doszło do walk, Wspo­mnieć można chociażby o obronie Wilna, wal­kach o Grodno, bitwie pod Szac­kiem, Sar­nami. Pod­czas tegorocz­nych obchodów rocz­nicowych wybuchu II wojny światowej prezydent Nie­miec Frank Wal­ter Stein­meier wypowiedział ważne dla nas słowa: „chylę czoła przed pol­skimi ofiarami nie­miec­kiej tyranii i proszę o prze­baczenie”. Czy my Polacy usłyszymy kiedyś podobne słowa z ust prezydenta Federacji Rosyj­skiej? Czy prze­prosi nas za agresję 17 września 1939 r., za mordy na Polkach i Polakach, na pol­skich żoł­nier­zach, policjan­tach, księżach, urzęd­nikach, za grabież pol­skiego mienia? Może tak. Może kiedyś się doczekamy. Dlatego dzisiaj tak ważna jest pamięć o 17 września 1939 r. i o tym co stało się póź­niej. Tak ważne jest to że dzisiaj jesteśmy tutaj aby o tym pamiętać. I aby nie zapo­mnieli o tym inni.

Uroczyste obchody poprzedziła Msza święta za duszę zamor­dowanych w kościele pw. Św. Bonawen­tury, której prze­wod­niczył o. Kamil Pacz­kow­ski.

W uroczysto­ści udział wzięli: poseł na Sejm RP Bar­tosz Kow­nacki, poseł na Sejm RP Piotr Król, sekretarz stanu w Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wojewoda kujawsko-​pomorski Mikołaj Bog­danowicz, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, wiceprzewod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Marek Szym­bor­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, skarb­nik Gminy Anna Kruszka, star­szy specjalista – peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, Radni Rady Miej­skiej, dyrek­torzy placówek oświatowych i jed­nostek organizacyj­nych gminy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD