Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

80. rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

Mszą świętą w inten­cji ofiar II wojny światowej w Kościele pw. św. Bonawen­tury w nie­dzielę 1 września roz­poczęły się obchody 80. rocz­nicy wybuchu II Wojny Światowej.

Po wspól­nej modlitwie odbył się prze­marsz pod tablicę pamiąt­kową przy ratuszu. Odśpiewany został hymn narodowy oraz przy­bliżona została historia II Wojny Światowej, a następ­nie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz.

W uroczysto­ści udział wzięli bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, o. Kamil Pacz­kow­ski, spo­łecz­ność szkolna oraz miesz­kańcy gminy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD