Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

98 rocz­nica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Tradycyj­nie na początku stycz­nia spo­łecz­ność szkolna, samorządowa, kom­batancka oraz lokalna spo­tykała się na cmen­tarzu parafial­nym przy pomniku Powstań­ców Wiel­kopol­skich aby uczcić pamięć poległych w 1918/​1919 roku. W dniu 5 stycz­nia zebrani pod pomnikiem Goście wysłuchali odczytanego apelu poległych oraz złożyli wiązanki kwiatów. W tym dniu obchodzone jest rów­nież Święto Patrona Szkoły Pod­stawowej.

- „Szanowni Zebrani. To dla mnie wielki honor, że mogę po raz kolejny już, dzisiaj w 98 rocz­nicę tego pakoskiego zrywu powstań­czego, uczest­niczyć w uroczysto­ściach związanych z tym wydarzeniem. Było to wiel­kie wydarzenie, z punktu widzenia naszego małego kujawsko-​pałuckiego miasteczka. Miasteczka wiel­kopol­skiego. Stojąc tutaj co roku wielu z nas, ja rów­nież, zastanawiam się jakie były motywy tego, że młodzi ludzie, miesz­kańcy Pako­ści postanowili rów­nież zawal­czyć z okupan­tem. Czy to było poczucie, potrzeba patriotyzmu? Czy może poczucie chwili, że po prostu trzeba złapać za broń i wywal­czyć to, co jest ważne dla każ­dego Polaka. Myślę sobie, że tą motywacją była potrzeba tego, aby na pakoskim ratuszu wisiała pol­ska flaga, żeby można było mówić pełną swobodą w języku pol­skim, żeby w szkołach można było uczyć się praw­dziwej historii naszego kraju. To chyba to powodowało, że rów­nież w Pako­ści zdecydowano że trzeba wal­czyć z bronią w ręku aby te narodowe cechy wróciły. Aby spróbować zbudować pol­ską pań­stwowość (…)” – powiedział Wiesław Kończal.

Uroczystość pod pomnikiem poprzedził występ uczniów z klas IV-​VI, gdzie starsi uczniowie przy­gotowali dla swoich młod­szych kolegów i koleżanek lek­cje historii i patriotyzmu.

W obchodach udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej Mirosław Goz­dera, Dyrek­tor Gim­nazjum Mariola Szlyfar­ska, Dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych Jarosław Kotyń­ski, Dyrek­tor Przed­szkola Izabela Badyna, Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, Prezes Związku Kom­batan­tów Rzeczypospolitej Pol­skiej i Byłych Więź­niów Politycz­nych p. Andrzej Klich, Prezes Stowarzyszenia Spad­kobier­ców Kom­batan­tów II Wojny Światowej p. Jan Kur­czew­ski, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK Koła w Pako­ści p. Zyg­munt Groń, nauczyciele, uczniowie oraz miesz­kańcy Pakości.

Druga część uroczysto­ści odbyła się w Szkole Pod­stawowej, gdzie tym razem uczniowie klas VIVI przy­po­mnieli zebranym Gościom o tak waż­nym wydarzeniu, jakim jest Powstanie Wielkopolskie.

Pod­czas obchodów na ręce dyrek­tora szkoły Mirosława Goz­dery wręczona została księga pamiąt­kowa przez p. Zyg­munta Gronia, a także nagroda za udział i zebranie naj­więk­szej ilo­ści monet w akacji „Góra Grosza” przez członka zarządu Towarzystwa „Nasz Dom” p. Dariusza Michalczyka.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD