Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Akademia w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Estkowskiego

Rocz­nica odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wydarzenia, na stałe wpisuje się w kalen­darz szkol­nych uroczysto­ści Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego. Pamiętając wydarzenia tam­tych lat oraz ludzi, którzy przy­czynili się do naszej wol­no­ści, uczniowie szkoły wraz z nauczycielami przy­gotowali uroczystą akademię.

Uroczystość roz­poczęła się od wprowadzenia pocztu sztan­darowego oraz wspól­nego odśpiewania hymnu pań­stwowego. Następ­nie uczniowie zaprezen­towali przed­stawienie słowno-​muzyczne, które przy­po­mniało wszyst­kim o waż­nych wydarzeniach historycz­nych w dziejach naszego narodu.

- Pakość – nie­zwykle piękna nazwa, nie­zwykle pol­ska. Bar­dzo trudna do wymówienia dla zagranicz­nych gości, ze względu na literę ś i ć. Ale pamiętamy, że jesz­cze 101 lat temu, zaborcy, starali się ją wymieniać Pakosh. Zaborcy starali się, ograbić Pol­skę z naszej tradycji, z naszej kul­tury, z naszego języka. Starali się zger­manizować lud­ność, starali się wyprzeć zwyczaje. Miesz­kańcy Pako­ści im tego nie ułatwiali. Pamiętamy o wydarzeniach w Kal­warii Pakoskiej w roku 1864, kiedy kal­waryj­skie obchody nabrały takiego wymiaru patriotycz­nych manifestacji. Ale żeby coś się zmieniło, żeby Pol­ska znowu była Pol­ską, żeby wróciła na mapę świata, musiały minąć 123 lata zaborów. (…) Ale jeżeli się spo­tykamy, jeżeli świętujemy ten dzisiej­szy dzień to po to, by przede wszyst­kim oddać hołd. Hołd wszyst­kim bohaterom walki o nie­pod­ległość. (…) Pamiętamy o wszyst­kich, którzy oddawali swoje życie, pamiętamy o tych którzy prze­lewali krew na róż­nych polach bitew, o miesz­kań­cach Pako­ści wal­czących w powstaniu wiel­kopol­skim, o miesz­kań­cach Śląska bijących się o wol­ność w postawaniu śląskim i wielu wielu innych. Wol­ność nie jest dana nigdy raz na zawsze, o wol­ność i nie­pod­ległość trzeba wal­czyć każ­dego dnia. Dziś Pol­ska fak­tycz­nie jest wolna i możemy świętować takie wspaniałe wydarzenia. Ale może to robić, pamiętając że nie raz cel tego był naj­wyż­szy, bez tego tak naprawdę wol­ność nie miałaby dzisiaj sensu. Mamy to wiel­kie szczę­ście, że żyjemy w czasach gdy o wol­ność nie musimy wal­czyć zbroj­nie, że nie musimy ginąć za wol­ność jak nasi ojcowie, dziadowie i pradziadowie. Ale tym bar­dziej musimy pamiętać i doceniać jak wiel­kie mamy szczę­ście. Ta pamięć, która ma wymiar takich wspaniałych uroczysto­ści jak ta. To wydarzenie pokazuje, że pamiętamy, to spo­tkanie dzisiej­sze pokazuje, że nie zapominamy i jesteśmy wdzięczni za wol­ność. Cześć i chwała Bohaterom! — powiedział poseł na Sejm Łukasz Schreiber.

Pod­czas uroczysto­ści bur­mistrz Zyg­munt Groń wręczył upo­minek posłowi Łukaszowi Schreiber, gratulując wysokiego wyniku w wyborach.

W apelu udział wzięli: sekretarz stanu w Kan¬celarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści, kierow­nik referatu Oświaty Kul­tury i Promocji gminy Mariusz Jarzynow­ski, prezes Koła Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich, dyrek­torzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD