Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Apel do Sejmu i rządu w sprawie manuskryptu Książ­nicy Kopernikańskiej

Mar­szałek Piotr Cał­becki jest inicjatorem pod­pisanej dnia 14 lutego deklaracji z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad posel­skim projek­tem ustawy o prze­kazaniu na rzecz Węgier cen­nego manuskryptu będącego własno­ścią toruń­skiej Książ­nicy Kopernikańskiej.

Oprócz gospodarza wojewódz­twa pod­pisy pod dokumen­tem złożyli prezydent Torunia Michał Zaleski, rek­tor Uniwer­sytetu Mikołaja Koper­nika prof. Andrzej Sokala, biskup toruń­ski Wiesław Śmigiel i biskup senior diecezji toruń­skiej Andrzej Suski oraz reprezen­tujący Książ­nicę prof. Janusz Tan­decki i dyrek­tor Danetta Ryszkowska-​Mirowska. Dokument, zdjęcia, opinie, wypowiedzi dostępne pod adresem: https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/9XCfRVBscWzePfe?path=%2Fmanuskrypt%20Korwina%20calosc

- „Apelujemy do posłanek i posłów (…) o odstąpienie od inicjatywy pozbawienia Książ­nicy Koper­nikań­skiej w Toruniu znaj­dującego się w jej kolek­cji bez­cen­nego rękopisu. Bez­cen­nego dla Torunia i Regionu, będącego nie­ro­ze­rwalną czę­ścią duchowego i material­nego dziedzic­twa narodowego Pol­ski.” – czytamy w deklaracji, która jesz­cze dziś zostanie prze­kazana m.in. mar­szałek Sejmu Elż­biecie Witek i kierującemu resor­tem kul­tury i dziedzic­twa narodowego wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu.

pdfTreść deklaracji 4.96 MB

- Wiemy, że machina legislacyjna ruszyła, śledzimy ją. Zaproponowaliśmy, by roz­ważyć moż­liwość skorzystania z kopii tego rękopisu, ale wykonamy ją tylko wtedy, gdy rzeczywi­ście takie będzie oczekiwanie. Myślę, że decydujący głos będzie tu miało Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego; mam nadzieję, że będzie to decyzja o odstąpieniu od tego pomysłu – powiedział dzien­nikarzom po pod­pisaniu deklaracji mar­szałek Piotr Całbecki.

- To dzieło prze­trwało burze wojen szwedz­kich i póź­niej­szych światowych. Pozostanie w Toruniu, to oczywiste, ponie­waż to torunianki i torunianie pozyskali je dla swoich kul­turowych zasobów. A co naj­waż­niej­sze, udostęp­niają je – udostęp­niają badaczom i prezen­tują na wystawach. Deklaruję, że zachowamy to dzieło przez kolejne setki lat – mówił prezydent Michał Zaleski.

- W imieniu spo­łecz­no­ści uniwer­sytec­kiej wyrażam stanow­czy sprzeciw prze­ciwko pomysłowi ode­brania naszemu miastu, naszemu wojewódz­twu tego bez­cen­nego zabytku. Jeden z naj­wybit­niej­szych jurystów wszech czasów, żyjący w II wieku Iulius Paulus, powiedział do swego cesarza Hadriana: Non omne quod licet, honestum est, nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe. Kieruję te słowa do pol­skiego par­lamentu – pod­kreślił prof. Andrzej Sokala.

- Wskutek róż­nych zawirowań historycz­nych nie mamy w Pol­sce zbyt wielu tego rodzaju zabyt­ków. Dlatego uważam, że manuskrypt ten jest szczegól­nie cenny — dla Torunia i dla Pol­ski, dla naszego dziedzic­twa narodowego – stwier­dził bp Wiesław Śmigiel.

Deklarację w obronie manuskryptu może poprzeć każdy z nas na stronie kodek​skor​wina​.pl (https://​www​.kodek​skor​wina​.pl/ )

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor ver­sibus scripti eodem argumento ad serenis­simum Mathiam Corvinum Panoniae regem” to stworzony przez włoskich mistrzów w połowie XV wieku spisany w for­mie poematu swego rodzaju katalog kolek­cji manuskryp­tów iluminowanych słyn­nej Bibliothecae Corvinianae, jed­nego z naj­wspanial­szych europej­skich księgozbiorów renesan­sowych. Księga jest od XVI wieku związana z Toruniem — została prze­kazana bibliotece tworzącego się wów­czas Gim­nazjum Toruń­skiego (Akademic­kiego), w tam­tym czasie bar­dzo waż­nego ośrodka intelek­tual­nego w tej czę­ści Rzecz­pospolitej. Jest naj­cen­niej­szą pozycją w zbiorach Książ­nicy Koper­nikań­skiej, a w zgod­nej opinii historyków także jed­nym z naj­cen­niej­szych zachowanych zachod­nioeuropej­skich rękopisów iluminowanych z XV stulecia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD