Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Apel z okazji 228 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

Z okazji 228 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 maja spo­łecz­ność Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w dniu dzisiej­szym przy­gotowała uroczysty apel.
Aby upamięt­nić ten doniosły fakt w historii Pol­ski uczniowie wraz z nauczycielami przy­gotowali program artystyczny pn. „Witaj majowa jutrzenko”. Wier­szem i piosenką pod­kreślili znaczenie Kon­stytucji Majowej dla pań­stwowo­ści pol­skiej. Powagę uroczysto­ści pod­kreśliły galowe stroje, barwy narodowe i przy­gotowana scenografia.

W uroczysto­ści udział wzięli: zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, star­szy specjalista — peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści Mariola Szlyfar­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mirosław Goz­dera, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mał­gorzata Dziób­kow­ska, dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Dorota Tulibacka, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści, prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Anna Grupa, prezes Koła Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nich Andrzej Klich, człon­kowie Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Halina i Janusz Wiśniew­scy, nauczyciele oraz uczniowie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD