Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Aplikacja dla miesz­kań­ców — Gmina Pakość w sys­temie BLISKO!

Bur­mistrz Pako­ści, w odpowiedzi na oczekiwania miesz­kań­ców miasta i gminy Pakość, pod­pisał umowę dotyczącą uruchomiienia sys­temu mobil­nej komunikacji z miesz­kań­cami. Za pomocą spraw­dzonego w set­kach samorządów sys­temu SISMS, Gmina Pakość będzie na bieżąco infor­mować miesz­kań­ców o naj­waż­niej­szych wydarzeniach bez­pośred­nio na telefon.

Sys­tem dla użyt­kow­ników jest bez­płatny i restryk­cyj­nie prze­strzega zasad ochrony danych osobowych. Z aplikacji korzystać można na dwa sposoby:

 • pobrać na smart­fona aplikację BLISKO
 • zamówić infor­macje na E-​MAIL

Z jakich infor­macji miesz­kańcy będą mogli korzystać:

 • aktualne sprawy dotyczące mieszkańców,
 • zagrożenia i niebezpieczeństwa,
 • istotne utrud­nienia i awarie,
 • infor­macje z PUG Pakość m.in. o awariach i prze­rwach w dostawach wody,
 • imprezy kul­turalne i sportowe,
 • nad­chodzące wydarzenia,
 • ostrzeżenia wojewódz­kie z RSO oraz komunikaty od ŁÓW­CÓW BURZ
 • przy­po­mnienia o opłatach lokal­nych i podatkach.

Użyt­kow­ników dotych­czasowej aplikacji powiadamiającej o zdarzeniach pogodowych tzw. „Pogodynki” infor­mujemy o zakoń­czeniu jej działania. Jed­nocześnie zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO powiadamiającej o zdarzeniach pogodowych oraz posiadającej wiele dodat­kowych powiadomień.

blisko

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w której można znaleźć nie tylko nasze ser­wisy, ale rów­nież zamówić powiadomienia od innych nadaw­ców np. „Policji”, „Wyłączenia Prądu”. Aplikacja dostar­cza pełne komunikaty z mul­timediami, a o nowej wiadomo­ści powiadamia podob­nie jak SMS. Wymaga dostępu do Inter­netu, ale jest tak zaprojek­towana, że ma znikomy pobór danych. Warto być BLISKO:

 • aplikacja jest łatwa i wygodna w obsłudze,
 • bez reklam i spamu,
 • dostar­cza infor­macje tylko z zaznaczonych serwisów,
 • umoż­liwia sub­skryp­cję nadaw­ców w wielu lokalizacjach,
 • nie pobiera danych od użytkowników,
 • jest bez­płatna.

Pobierz aplikację BLISKO:

app storegoogle play windows store

Instruk­cja pobrania aplikacji na telefony z sys­temem android
Instruk­cja obsługi aplikacji BLISKO

e mail

Alter­natyw­nym roz­wiązaniem dla aplikacji BLISKO jest sub­skryp­cja infor­macji na skrzynkę e-​mail.

Zamów powiadomienia e-​mail przez for­mularz on-​line.

W każ­dej chwili można wypisać się z wybranego wcześniej ser­wisu lub cał­kiem się wyrejestrować z sys­temu. Aby tego dokonać skorzystaj z for­mularza ZMIEŃ USTAWIENIA

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD