Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Białe żagle na jeziorze Mielno

W miniony week­end na jeziorze Mielno odbyły się regaty jach­tów kabinowych i klasy omega. Dwu­dniowa impreza zgromadziła 75 zawod­ników reprezen­tujących 7 klubów. Na star­cie stanęło 30 jach­tów. Roze­grano także wyścig długodystan­sowy o Błękitną Wstęgę Jeziora Mielno.

W uroczystym roz­poczęciu regat uczest­niczył prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, natomiast w zakoń­czeniu regat i pod­sumowaniu zawodów bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Uczest­nicy rywalizowali w 5 klasach: klasa T1, klasa T2, klasa T3, klasa omega oraz klasa wolna.

W klasie T1 zwyciężyli:
I miej­sce — Jacek Szymań­ski, Ewa Szymań­ska (nie­zrzeszeni),
II miej­sce — Paweł Wesołow­ski, Alek­san­dra Kal­bar­czyk z Yacht Klubu Pol­skiego Ino­wrocław,
III miej­sce — Nor­bert Kubiak, Natalia Kubiak z Yacht Klubu Pol­skiego Ino­wrocław.

W klasie T2 zwyciężyli:
I miej­sce — Tomasz Wiśniew­ski, Joanna Skopińska-​Wiśniewska, Marta Wiśniew­ska, Michał Wiśniew­ski z Yacht Klubu Pol­skiego Ino­wrocław,
II miej­sce — Robert Kur­czew­ski, Joanna Kur­czew­ska, Eliza Dynia z Yacht Klubu Pol­skiego Ino­wrocław,
III miej­sce — Grzegorz Frelich, Łukasz Olej­niczak z Klubu Żeglar­skiego „POPIELLOK Krusz­wica.

W klasie Klasa T3 zwyciężyli:
I miej­sce — Adam Niedź­wiedzki, Ewa Tomasik z Byd­goskiego Klub Żeglar­skiego,
II miej­sce — Mag­dalena Łep­kow­ska, Tomasz Łep­kow­ski, Jakub Łep­kow­ski z Klubu Żeglar­skiego „POPIELLOK Krusz­wica,
III miej­sce — Andrzej Zieliń­ski, Elż­bieta Gac­kow­ska z Klubu Żeglar­skiego „POPIELLOK Kruszwica.

W klasie OMEGA zwyciężyli:
I miej­sce — Mar­cin Frąc­kowiak, Filip Jaskot, Michał Frąc­kowiak z AZS WSG MOS Żnin,
II miej­sce — Krzysz­tof Stróżew­ski, Dąbrow­ski Karol, Robert Safijan, Alex Dąbrow­ski z Klubu Żeglar­skiego „NEP­TUN” Bar­cin,
III miej­sce — Rafał Safijan, Maciej Nowak, Jakub Nowak z Klubu Żeglar­skiego „Nep­tun” Barcin.

W klasie WOL­NEJ zwyciężyli:
I miej­sce — Mar­cin Rychwicki z Yacht Klubu Pol­skiego Ino­wrocław,
II miej­sce — Woj­ciech Janow­ski z Yacht Klubu Pol­skiego Ino­wrocław,
III miej­sce — Paweł Monar­ski z Yacht Klubu Pol­skiego Inowrocław,

Błękitną Wstęgę Jeziora Mielno wywal­czył Adam Niedź­wiedzki i Ewa Tomasik, których uhonorowano pucharem Bur­mistrza Pako­ści oraz pucharem Soł­tysa Wsi Łącko.

Organizatorem regat był Yacht Klub Pol­ski Ino­wrocław. Zawody współ­finan­sowane zostały przez Miasto Ino­wrocław, Powiat Ino­wrocław­ski oraz Gminę Pakość.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD