Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony!

Ponad 30 mln zł dochodów i nie­spełna 40 mln zł wydat­ków – tak wygląda budżet naszej gminy na 2017 rok, który radni przyjęli pod­czas Sesji Rady Miej­skiej 29 grud­nia br. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 rad­nych. W przy­szłym roku naj­więcej pieniędzy gmina zamierza wydać na edukację, pomoc spo­łeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Naj­więk­szymi inwestycjami z zakresu Oświaty będzie tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści, z zakresu Gospodarki Komunal­nej i Ochrony Środowiska poprzez budowę, prze­budowę, remont sieci kanalizacji sanitar­nej oraz wymianę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno oraz budowę sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej. Prze­budowana zostanie droga gminna Radłowo Centrum-​Karolewo oraz prze­budowa nawierzchni drogi gmin­nej Jankowo-​Centrum. Miesz­kańcy ul. Mogileń­skiej doczekają się utwar­dzenia drogi wewnętrz­nej. Ponadto zostanie prze­budowana sieć wodociągowa w m. Gieb­nia oraz m. Łącko. Prze­znaczono rów­nież środki na prze­ciw­działanie alkoholizmowi i narkomanii.

Na pod­stawie uchwały, wydanej przez Regionalną Izbę Obrachun­kową w sprawie opinii o projek­cie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2017 rok Skład Orzekający nr 3 Regional­nej Izby Obrachun­kowej pozytyw­nie zaopiniował projekt niniej­szej uchwały uzasad­niając, iż projekt ten speł­nia wymogi for­malne i merytoryczne, a także zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finan­sach publicznych.

Radni zapoznali się rów­nież z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finan­sów o projek­cie budżetu gminy Pakość na 2017 rok oraz z Wielolet­nią Prognozą Finan­sową Gminy Pakość na lata 20172029, którą przed­stawił prze­wod­niczący komisji Mar­cin Nieznalski.

Pod­czas posiedzenia Rady Miej­skiej przed­stawiono sprawoz­dania:
- z działal­no­ści Komisji Roz­woju Przed­siębior­czo­ści i Ładu Prze­strzen­nego za okres od stycz­nia 2016 do grud­nia 2016 r.,
- z działal­no­ści Komisji Roz­woju Obszarów Wiej­skich i Ochrony Środowiska za okres od stycz­nia 2016 do grud­nia 2016 r.

Rada Miej­ska pod­jęła na tej sesji uchwały:
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20162029 r.,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r.,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20172029 r.,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbior­ców usług,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie zatwier­dzenia „Gmin­nego Programu Profilak­tyki i Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie zatwier­dzenia „Gmin­nego Programu Prze­ciw­działania nar­komanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość”,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie zor­ganizowania wspól­nej obsługi finan­sowej szkół o przed­szkoli prowadzonej przez gminę Pakość,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz­liczania dotacji dla nie­publicz­nych przed­szkoli oraz prowadzących wychowanie przed­szkolne w innych for­mach, a także trybu i zakresu kon­troli prawidłowo­ści pobierania i wykorzystywania tych dotacji,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie przy­stąpienia do spo­rządzenia miej­scowego planu zagospodarowania prze­strzen­nego na terenie gminy Pakość, dla obszaru obej­mującego część wsi Gieb­nia,
–roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści na 2017 r.


Na zakoń­czenie bur­mistrz Wiesław Koń­czal odpowiedział na inter­pelacje oraz złożył życzenia na Nowy Rok.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD