Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Byliśmy na „Pik­niku LGD z Jabł­kiem w tle” w Złotnikach

Łopatka w sosie szał­wiowym z jabł­kiem, potrawka z kapusty, jabłka oraz kieł­basy, zapiekane jabłka w sosie waniliowym, ryż zapiekany z cynamonem i jabł­kiem, a na koniec kaczka faszerowana jabł­kiem, to potrawy zaprezen­towane na stoisku naszej gminy na kolej­nym już pik­niku zor­ganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Czar­noziem na Soli”, który miał miej­sce 15.05.2013 r. w Złot­nikach Kujawskich.

- Do stoiska gminy Pakość pod­chodzę z dziećmi kolejny już raz na tej imprezie. Naprawdę można tu skosz­tować kilka świet­nych potraw, a także zobaczyć proces wytwarzania soku jabł­kowego, bez kon­ser­wan­tów. Miła obsługa, otwar­tość, dobra atmos­fera na stoisku, to właśnie przy­ciąga mnie i moje pociechy do Was – powiedziała jedna z osób odwiedzających nasze stoisko.
- Zaan­gażowaliśmy się w reprezen­tację gminy z całym ser­cem. Naprawdę dużo pracy i swojego czasu włożyli człon­kowie stowarzyszenia, których widać tu na stoisku, ale także ci pozostali. Pomagali także inni, których trudno byłoby wszyst­kich wymienić. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że nie możemy się opędzić od odwiedzających nas osób – mówi soł­tys Wielowsi Wioletta Krawczyk.

Pik­nik w Złot­nikach był już kolej­nym takim wydarzeniem zapocząt­kowanym przez LGD w ubiegłym roku. Podob­nie jak poprzed­nio, stoisko gminy Pakość przy­gotowali człon­kowie Stowarzyszenia na Rzecz Roz­woju Sołec­twa Wielowieś wraz z Kołem Gospodyń w Wielowsi, wspól­nie z Urzędem Miej­skim, Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz Fun­dacją Kal­waria Pakoska. W pik­niku uczest­niczył rów­nież zespół „Pakościanie”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD