Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dni Pako­ści z Rafałem Brzozow­skim i zespołem After Party

Obchody Dni Miasta są z pew­no­ścią nie­zwykłą okazją do spędzenia czasu i dobrej zabawy dla jego miesz­kań­ców. Tegoroczna inauguracja Dni Pako­ści roz­poczęła się zawodami węd­kar­skimi o Puchar Bur­mistrza Pakości.

W sobotę, w godzinach poran­nych 50 zawod­ników rywalizowało w VII Otwar­tych Mistrzostwa Węd­kar­skich o Puchar Bur­mistrza. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach: Junior oraz Senior.

W kat. Junior zwyciężyli:
I miej­sce – Jakub Ant­czak (8210 pkt),
II miej­sce – Piotr Kłoczko (4870 pkt),
III miej­sce – Daniel Labuda (2750 pkt).

W kat. Senior zwyciężyli:
I miej­sce – Dawid Kraw­czyk (11180 pkt),
II miej­sce – Łukasz Woł­czyk (6825 pkt),
III miej­sce – Mariusz Majew­ski (6395 pkt).

Naj­więk­szą rybę zawodów – kar­pia o wadze 700g zło­wił Miłosz Sobociński.

Dla naj­lep­szych zawod­ników ufun­dowane zostały puchary, dla wszyst­kich uczest­ników nagrody rzeczowe oraz nagrody specjalne za naj­więk­sze ryby. Wszyscy zawod­nicy i kibice mogli skosz­tować kieł­baski z grilla.

W godzinach popołu­dniowych miesz­kańcy zgromadzili się na Stadionie Miej­skim. O godz. 16.00 dla naj­młod­szych przy­gotowany został spek­takl oraz animacje. Swoje zdol­no­ści plastyczne zaprezen­towały dzieci z sek­cji plastycz­nej Ośrodka Kul­tury. O godz. 18.00 na scenie wystąpił pakoski zespół Sen­sitive to Sound, a zaraz po nim zespół Nad­miar. Gwiazdą sobot­niego wieczoru był Rafał Brzozowski.

W nie­dzielę, po raz trzeci odbyły się zawody spor­towe Wymiatacze. W tym roku do rywalizacji stanęło 6 drużyn: Renegat Ino­wrocław, Pakość Biega, Laczki Moj­żesza z Łącka, Fabryka Wag Kalisto z Pako­ści, Bar­bell Squad z Ino­wrocławia i Nie­biescy z Młodocina.

Zwyciężyła drużyna Bar­bell Squad. Na podium stanęła rów­nież drużyna Młodocina oraz Fabryki Wag Kalisto.

Po spo­rej dawce emocji przy­szedł czas na występy dzieci z sek­cji działających przy Ośrodku Kul­tury. Na scenie pojawiła się grupa taneczna, prowadzona przez Paulinę Kluczyń­ską. Następ­nie swój talent wokalny zaprezen­tował zespół VAGANDO.

Na scenie pojawił się rów­nież zespół Pako­ścianie oraz Aalle Band. O 21.30 przy­szedł czas na kon­cert zespołu After Party, który przy­ciągnął tłumy miesz­kań­ców. Muzycy zaśpiewali swoje naj­więk­sze prze­boje „Nie daj życiu się” czy „Bujaj się”. Oczywi­ście nie zabrakło hitu „Ona lubi pomarańcze”.

W trak­cie trwania Dni Pako­ści można było skorzystać z atrak­cji LunaParku, dmuchanych placów zabaw czy skosz­tować smakołyków ser­wowanych przez firmy gastronomiczne.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD