Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki Gminne 2017

Miesz­kańcy sołec­twa Ludkowo-​Mielno-​Wojdal byli gospodarzami tegorocz­nych dożynek gminnych.

W samo połu­dnie Mszą Świętą na Wzgórzu Kal­waryj­skim roz­poczęło się święto plonów. Dzięk­czynną mszę za zabrane plony odprawił o. Gabriel Kiliń­ski. W dal­szej czę­ści uroczysto­ści dożyn­kowych zgod­nie ze zwyczajem starosta i staro­ścina dożynek prze­kazali chleb wypiekany ze zbóż zebranych w czasie tegorocz­nych żniw na ręce bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala. Funk­cję starostów peł­nili Urszula Kustosz i Zbigniew Waligórski.

W uroczysto­ści udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Ino­wrocław­skiego Włodzimierz Figas, Prze­wod­niczący Rady Powiatu Ryszard Jagodziń­ski, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Sekretarz Gminy Joanna Zemełka, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, komen­dant komisariatu w Pako­ści — aspirant sztabowy Maciej Wiśniewski.

- „Drodzy rol­nicy, niech mi będzie wolno złożyć na wasze ręce naj­ser­decz­niej­sze podziękowania za trud pracy na roli, pracy tej szeroko pojętej. Niech mi będzie wolno pochylić czoła przed wami i przed tym sym­bolicz­nym chlebem oraz sym­bolicz­nymi dożyn­kowymi wień­cami. Życzę Wam i sobie, żeby tego chleba, który jest pod­stawowym, naj­waż­niej­szym pokar­mem, nigdy na naszych stołach nie zabrakło” — powiedział Wiesław Kończal.

Część roz­ryw­kowa odbyła się przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej. Po wystąpieniu Bur­mistrza Wiesława Koń­czala i Wicestarosty Powiatu Ino­wrocław­skiego Włodzimierza Figasa, którzy życzyli udanej zabawy, na scenie roz­poczęły się występy Zespołów Ludo­wych: Pako­ścian oraz Kłopocianek. Były kon­kursy dla dzieci i dorosłych. Na naj­młod­szych czekał dmuchany plac zabaw.

Sporą popular­no­ścią cieszyły się potrawy przy­gotowane przez gospodarzy dożynek, a skosz­tować można było kieł­basy i kaszanki z grilla, bigosu, żurku oraz grochówki, a także róż­nego rodzaju ciast.

Gwiazdą wieczoru był sobo­wtór Maryli Rodowicz — druga Maryla. Na zakoń­czenie odbyła się biesiada z zespołem Figaro.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD