Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki Gminne 2018

Miesz­kańcy sołec­twa Rybitwy byli gospodarzami tegorocz­nych dożynek gminnych.

W samo połu­dnie Mszą Świętą na Wzgórzu Kal­waryj­skim roz­poczęło się święto plonów. Dzięk­czynną mszę za zabrane plony odprawił o.Kamil Pacz­kow­ski. W dal­szej czę­ści uroczysto­ści dożyn­kowych zgod­nie ze zwyczajem starosta i staro­ścina dożynek prze­kazali chleb wypiekany ze zbóż zebranych w czasie żniw na ręce bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala. Funk­cję starostów peł­nili pani Bar­bara Szelągow­ska i pan Jacek Reimann.

W uroczysto­ści udział wzięli: Wicemar­szałek Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Wicestarosta Powiatu Ino­wrocław­skiego Włodzimierz Figas, Prze­wod­niczący Rady Powiatu Ryszard Jagodziń­ski, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Sekretarz Gminy Joanna Zemełka, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, Kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, komen­dant komisariatu w Pako­ści — aspirant sztabowy Maciej Wiśniewski.

Po czę­ści oficjal­nej przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej roz­poczęła się biesiada dożyn­kowa. Oprócz bogatego programu artystycz­nego w ramach, którego wystąpił zespół Pako­ścianie, zespół Ale Babki, kapela Zdarta Płyta, roze­grane zostały także kon­kuren­cje spraw­no­ściowe. Na scenie pojawił się rów­nież kabaret EGW. Sołec­two Rybitwy dla miesz­kań­ców przy­gotowało wiele smacz­nych potraw – począw­szy od zup i ciast, koń­cząc na róż­nego rodzaju potrawach mięsnych, w tym potraw z dziczyzny. Na dzieci czekał dmuchany plac zabaw oraz malowanie buziek. Tegoroczne dożynki zakoń­czyły się zabawą taneczną.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD