Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki gminne za nami !

Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Rycerzewie, prze­biegając pod znakiem ład­nej pogody oraz dużej frekwen­cji miesz­kań­ców i gości. Święto miało jed­nak swój początek w Pako­ści, gdzie na wzgórzu kal­waryj­skim odbyła się uroczysta msza święta w inten­cji rol­ników. Po niej, wszyscy prze­nieśli się do Rycerzewa i przed świetlicą wiej­ską wspól­nie bawili się do póź­nego wieczora. Honorowymi Starostami Dożynek byli Pani Lidia Woj­ciechow­ska i Pan Kazimierz Batliński.

- Dzisiaj, w to gospodar­skie święto, wszyst­kim ludziom wsi, składam podziękowania za trud pracy na roli, za osiągane i osiągnięte w tym roku, wyniki gospodarowania. Dziękuję rów­nież wszyst­kim miesz­kań­com naszej gminy i miasta, zwłasz­cza tym, którzy aktyw­nie uczest­niczą w życiu gminy i w ten spo­sób stanowią jej wła­ściwego suwerena, głów­nego gospodarza. Dziękuję za dotych­czasową traf­ność wyborów i akcep­tację prowadzonych przez samorząd działań. Taka jest praw­dziwa rola dobrego gospodarza, z realizacji jego obowiąz­ków możemy być dumni i mieć powody do rów­nie praw­dziwej satys­fak­cji — powiedział do przy­byłych na uroczystośc bur­mistrz Wiesław Koń­czal

Dożynki w tym roku odbywały się na terenie sołec­twa Rycerzewo.

- Dla mnie tegoroczne dożynki są bar­dzo udane. Wszyscy naprawdę pomagali. W Rycerzewie wszystko zostało przy­gotowane, znaleźli się spon­sorzy, a przede wszyst­kim pomogli soł­tysi z pozostałych sołectw. Pojedyn­czy człowiek jed­nak nic nie zrobi. Razem, to jed­nak razem… tak jest właśnie na wsi – mówi Elż­bieta Woź­niak, soł­tys Ryczerzewa

- Bar­dzo fajna impreza. Po raz pierw­szy spo­tkałem na dożyn­kach tylu znajomych ze wsi. Pogratulować Pani Soł­tys i całej gminie organizacji – skomen­tował jeden z miesz­kań­ców sąsied­niego Kościelca.

Poniżej fotorelacja autor­stwa p. Jerzego Joachimiaka

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD