Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki Powiatowo-​Gminne w strugach deszczu

W minioną sobotę w Pako­ści odbyły się Dożynki Powiatowo-​Gminne — święto rol­ników, wień­czące ciężką pracę, będące podziękowaniem za zakoń­czone żniwa.

Mimo nie­sparzających warun­ków pogodowych na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej od godziny 14 trwały uroczysto­ści dożyn­kowe, na które zaprosili starosta ino­wrocław­ski Wiesława Paw­łow­ska oraz bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Tradycyj­nie obchody roz­poczęły się Mszą Święta, której prze­wod­niczył kustosz Kal­warii o. Kamil Pacz­kow­ski, pod­czas której zaprezen­towane zostały wieńce przy­gotowane przez sołec­twa naszej gminy i przed­stawicieli sąsied­nich gmin, a także poświęcone zostały chleby dożyn­kowe i ziarno.

Po nabożeń­stwie, w prze­mówieniu okolicz­no­ściowym bur­mistrz Zyg­munt Groń podziękował rol­nikom za ich ciężką pracę.

- Dziękuję rol­nikom, którzy zmierzyli się w tym roku z wieloma problemami. Let­nia aura i panująca susza sprzyjały pożarom. Dali­ście radę dzięki wytrwało­ści i zaan­gażowaniu. Nie­zmien­nie zasługujecie na naszą wdzięcz­ność — powiedział bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Następ­nie nastąpił obrzęd prze­kazania chleba dożyn­kowego przez starostów dożyn­kowych p. Halinę Bieliń­ską oraz Romana Kac­przaka, gospodarzom. Wicestarosta Tade­usz Majew­ski oraz bur­mistrz Zyg­munt Groń podzielili się nim z wszyst­kimi uczest­nikami dożynek.

Po czę­ści oficjal­nej nastąpiła część artystyczno-​rozrywkowa. Pod­czas sobot­niego wydarzenia można było skorzystać z wielu atrak­cji. Były kon­kursy z nagrodami, nie zabrakło występów zespołów ludo­wych — Kłopocianek i Echa Konecko. Naj­młod­szych zabawiali i edukowali inspek­torzy Ogórek, Truskawka i Jagódka, którzy śpiewali piosenki o zdrowym odżywianiu. Do swoich stoisk zachęcały Koła Gospodyń Wiej­skich i Stowarzyszenia, gdzie można było skosz­tować swoj­skich smakołyków. Były rów­nież stoiska z ofertą edukacyjną i kosmetyczną. Przez cały czas trwania obchodów dożyn­kowych można było skosz­tować dar­mowego żurku kujawskiego.

Jak to bywa pod­czas dożynek prze­prowadzone zostały kon­kursy na naj­ład­niej­sze stoisko dożyn­kowe oraz naj­ład­niej­szy wieniec dożynkowy.

W kategorii „naj­ład­niej­sze stoisko” I miej­sce zajęło Koło Gospodyń Wiej­skich „Słoneczko” z Ludziska, II miej­sce zajęło Koło Gospodyń Wiej­skich w Jacewie, III miej­sce Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Chlewiska z gminy Dąbrowa Biskupia, natomiast w kategorii „naj­ład­niej­szy wieniec dożyn­kowy” I miej­sce zajęło Stowarzyszenie Roz­woju Jak­sic, II miej­sce Sołec­two Jan­kowo, III miej­sce sołec­two Łojewo.

Gwiaz­dami wieczoru byli zespół Baby Full oraz Skaner.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD