Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Droga wojewódzka oficjal­nie otwarta!

Od lipca 2018 roku trwała prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Po długich latach oczekiwań miesz­kańcy doczekali się wresz­cie nowej, pięk­nej nawierzchni. W dniu wczoraj­szym nastąpiło uroczyste zakoń­czenie prze­budowy drogi.

- „Bar­dzo faj­nie, że doczekaliśmy się tego dnia. Chciał­bym prze­prosić miesz­kań­ców Pako­ści, że tyle czasu musieli czekać. Nam, jako władzom obrywało się bar­dzo dużo. Naprawdę robiliśmy bar­dzo wiele, żeby rzeczywi­ście finał był taki, jak dzisiaj. Dzisiaj możemy być wresz­cie uśmiech­nięci i mogę jesz­cze dodać wresz­cie!” — powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Pod­czas uroczysto­ści wicemar­szałek wojewódz­twa Zbigniew Sosnow­ski podzielił się z miesz­kań­cami infor­macją, że pozostały odcinek drogi z Pako­ści do Strzelna znalazł się na pierw­szym miej­scu propozycji do strategicz­nych inwestycji „Pol­skiego ładu” z wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.

- „Droga ta została wskazana na pierw­szym miej­scu w ubieganiu się o środki rządowe i zapew­niam, że jeśli je uzyskamy to lata 20222023 to będzie czas, gdy droga do Strzelna będzie zrobiona” — powiedział wicemar­szałek.

Sym­bolicz­nego usunięcia bariery drogo­wej dokonali poseł Dariusz Kurzawa, prze­wod­nicząca sej­miku Elż­bieta Piniew­ska, wicemar­szałek Zbigniew Sosnow­ski oraz władze pakoskiego samorządu.

Koszt prze­budowy drogi o długo­ści nieco ponad 2 km wyniósł 17 mln zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki środ­kom z budżetu samorządu wojewódz­twa oraz przy wspar­ciu Unii Europej­skiej w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujaw­sko– Pomor­skiego na lata 20142020.

W uroczysto­ści udział wzięli: poseł Dariusz Kurzawa, prze­wod­nicząca Sej­miku Kujawsko-​Pomorskiego Elż­bieta Piniew­ska, wicemar­szałek wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Zbigniew Sosnow­ski, dyrek­tor zarządu dróg wojewódz­kich w Byd­gosz­czy Prze­mysław Dąbrow­ski, starosta Ino­wrocław­ski Wiesława Paw­łow­ska, wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, Zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, kustosz Kal­warii o. Kamil Pacz­kow­ski oraz wykonawca inwestycji Izabella Strynkiewicz-​Boczek.

Korzystając z wizyty wczoraj­szych gości dokonaliśmy sym­bolicz­nego otwar­cia boiska wielofunk­cyj­nego wraz z zapleczem socjalno-​sportowym w Dziarnowie.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD