Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień dziecka bogaty w mnóstwo atrakcji

Nie­zwykle bogaty w atrak­cje dla naj­młod­szych miesz­kań­ców Pako­ści był dzisiej­szy Dzień Dziecka. Strzelanie z wiatrówki i łuku, występy dzieci, dmuchany plac zabaw, kon­kursy z nagrodami to tylko nie­które atrak­cje, jakie czekały na wszyst­kich, którzy pojawili się na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Impreza roz­poczęła się kon­kur­sami i zabawami. Na festynie pojawił się patrol saper­ski, gdzie dzieci mogły przy­mierzyć ochronne kom­binezony czy poszukać metalu za pomocą wykrywacza metali. Ponadto uczest­nicy pik­niku mieli spo­sob­ność obej­rzeć udostęp­nione przez patrol atrapy pocisków lot­niczych i artyleryj­skich, samo­chód terenowo — osobowy hon­ker, kom­binezon antywybuchowy oraz pokierować robotem saper­skim talon IV.

Następ­nie mieliśmy okazję zobaczyć serię występów zaprezen­towanych przez wychowan­ków Ośrodka Kul­tury i Turystyki. Zarówno sek­cja wokalna, jak i nauki na grach instrumen­tal­nych młodych adep­tów artystycz­nych zaprezen­towała swoje umiejęt­no­ści i talenty. Naj­młod­szych uczest­ników imprezy upo­min­kami obdarował bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Dla małych spor­tow­ców zor­ganizowana została rowerowa akademia z torem oraz strzel­nica, gdzie można było strzelać z łuku, wiatrówki czy pistoletu paint­ball. W nie­zwykle bogatym programie nie zabrakło rów­nież m. in.: ogrom­nych dmuchanych torów prze­szkód, dmuchanej tram­poliny, malowania twarzy czy kolorowych tatuaży.

Wszyst­kie dzieci mogły poczęstować się smakołykami: watą cukrową, lizakami, cukier­kami oraz napojami.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD